تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/4/75

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر قربانعلي اسداللهي-تيمور کوشا

نام و نام خانوادگي : ابوالقاسم فاتحي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فريدون وحيدا

علل‌ و عوامل‌ موثر بر خودكشي‌ در استان‌ اصفهان‌ و مطالعه‌ راههاي‌ پيشگيري‌ از آن‌

چكيده

اين‌ پايان‌نامه‌ به‌ منظور يافتن‌ علل‌ و عوامل‌ موثر بر خودكشي‌هاي‌ انجام‌ شده‌ در فاصله‌ زماني‌ سالهاي‌73-72-71 تهيه‌ و تدوين‌ شده‌است‌. در تحقيق‌ مذكور پديده‌ خودكشي‌ از سه‌ ديدگاه‌ جامعه‌شناسي‌،روانشناسي‌ و روانپزشكي‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌. در مرحله‌ اول‌ تحقيق‌ - در مطالعات‌ اكتشافي‌ آن‌ -حدود 2300 پرونده‌ از كساني‌ كه‌ اقدام‌ به‌ خودكشي‌ كرده‌اند، بررسي‌ شد. در مرحله‌ دوم‌ از راه‌ نمونه‌ گيري‌و پرسشنامه‌ از دو گروه‌ تجربي‌ - افراد خودكشي‌ كننده‌ - و گواه‌ در چارچوب‌ اهداف‌ تحقيق‌ اطلاعات‌ لازم‌جمع‌آوري‌ شد. از نظر روش‌ آماري‌ از آمار توصيفي‌ و آمار تحليلي‌ در حد تحليل‌ رگرسيون‌ هاي‌ چندمتغيره‌ استفاده‌ شد.

مهمترين‌ يافته‌هاي‌ پژوهش‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ ريشه‌هاي‌ خودكشي‌ را بايد در كانون‌ خانواده‌ و در روابط‌بين‌ زن‌ و شوهر جستجو كرد. يكي‌ از برجسته‌ ترين‌ شاخص‌هاي‌ نابساماني‌ در خانواده‌ها اختلافهاي‌خانوادگي‌ است‌. ريشه‌ اختلافهاي‌ خانوادگي‌ عدم‌ درك‌ متقابل‌ روحي‌ زوحين‌ است‌. بي‌توجهي‌ والدين‌ به‌نيازهاي‌ روحي‌ و رواني‌ فرزندان‌ به‌ ويژه‌ در مورد دختران‌ يكي‌ ديگر از دلايل‌ نابساماني‌ در خانواده‌هااست‌. از ديگر نتايج‌ تحقيق‌ مي‌توان‌ به‌ نكات‌ زير اشاره‌ كرد.

1ـ اقدام‌ به‌ خودكشي‌ در زنان‌ بيشتر از مردان‌ است‌ در حالي‌ كه‌ خودكشي‌ موفق‌ در مردان‌ بيشتر از زنان‌ است‌.

2ـ ميزان‌ اقدام‌ به‌ خودكشي‌ در سطوح‌ تحصيلي‌ پائين‌تر بيشتر از سطوح‌ تحصيلي‌ بالا است‌.

3ـ اقدام‌ به‌ خودكشي‌ در شاغلان‌ كمتر از غير شاغلان‌ است‌.

4ـ اقدام‌ به‌ خودكشي‌ در افراد مذهبي‌ كمتر از ديگران‌ است‌.

5ـ تاثير مشكلات‌ اقتصادي‌ در بروز رفتارهاي‌ خودكشانه‌ ناچيز است‌.

6ـ اقدام‌ به‌ خودكشي‌ در نقاط‌ شهري‌ استان‌ بيشتر از نقاط‌ روستائي‌ است‌.

7ـ اقدام‌ به‌ خودكشي‌ در متاهلان‌ بيشتر از مجردان‌ است‌.

8ـ اقدام‌ به‌ خود كشي‌ در گروه‌ عمدة‌ سني‌ 64-15 ساله‌ها بيشتر از ساير گروههاي‌ عمده‌ سني‌ است‌.