تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/4/75

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر ابراهيم انصاري

نام و نام خانوادگي : ابراهيم ترکي باغبادراني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر نصراله پورافکاري

بررسي تاثير صنعت بر ساختار اقتصادي اجتماعي شهرستان لنجان

چكيده

فرآيند صنعتي‌ شدن‌ مي‌تواند اثرات‌ شگرفي‌ بر ساختار اقتصادي‌ اجتماعي‌ پيرامون‌ خود بجا گذارد. اين‌پژوهش‌ بر آن‌ بوده‌ آن‌ دسته‌ از اثراتي‌ را كه‌ از وضوح‌ كمتري‌ برخوردار بوده‌ و عمدتاً به‌ باورها نگرشها وطرز تلقي‌ هاي‌ افراد مربوط‌ مي‌گردد. و همچنين‌ اثراتي‌ كه‌ بطور غير مستقيم‌ و با واسطه‌ از سوي‌ صنعت‌ساختار اقتصادي‌ اجتماعي‌ شهرستان‌ وارد مي‌گردد مورد برري‌ علمي‌ قرار دهد.

تحقيق‌ مذكور از روش‌ «پيمايشي‌، تطبيقي‌» در دو جامعه‌ آماري‌ صنتعي‌ (لنجان‌) و غير صنعتي‌ (فريدن‌)با استفاده‌ از پرسشنامه‌ كتبي‌ انجام‌ شده‌ و واحد تحليل‌ سرپرست‌ خانوار شهري‌ بوده‌ است‌.

فرضيات‌ هشتگانه‌ با استفاده‌ از تئوريهاي‌ موجود و همچنين‌ انجام‌ تحقيقات‌ اكتشافي‌ (مصاحبه‌ عميق‌ )تدوين‌ و با استفاده‌ از نرم‌افزارهاي‌ كامپيوتري‌ ، تستهاي‌ آماري‌، مانند «كي‌ 2، تي‌، ضريب‌ توافق‌ كرامر،رگرسيون‌ چند متغيره‌ و شبكه‌ مدلهاي‌ علّي‌» انجام‌ گرديده‌است‌.

از مجموع‌ فرضيات‌، اثرات‌ صنعت‌ بر كاهش‌ بعد خانوار ، افزايش‌ ميزان‌ تحصيلات‌ ، گرايش‌ به‌ اشتغال‌در شغل‌ دوم‌، موافقت‌ با كار زن‌ در بيرون‌ خانه‌ ، مخالفت‌ با خانواده‌ گسترده‌ ، افزايش‌ ميل‌ به‌ مهاجرت‌ وافزايش‌ روحيه‌ مصرف‌ گرائي‌ در سطح‌ معناداري‌ - قابل‌ قبولي‌ باثبات‌ رسيد و تنها با تاكيد فرضيه‌ صفر دريك‌ مورد اثر صنعت‌ بر ارتقاء وضعيت‌ طبقاتي‌ تائيد نگرديد، كه‌ در خصوص‌ دلايل‌ عدم‌ تائيد به‌ تفضيل‌ درگزارش‌ تحقيق‌، بحث‌ و بررسي‌ صورت‌ گرفته‌است‌.