تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/4/75

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر علي اصغر مهاجراني-تيمور کوشا

نام و نام خانوادگي : عباس حداديان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود کتابي

عوامل بازدارنده فرهنگي اجتماعي توسعه در شهر خميني شهر

چكيده

به‌ طور كلي‌ تحقيق‌ مورد نظر در سه‌ محور و طي‌ سه‌ مرحله‌ تدوين‌ و انجام‌ گرفته‌ است‌:

محور نخست‌

در اين‌ محور كه‌ در حقيقت‌ مدخل‌ ورود به‌ بحث‌ اصلي‌ مي‌باشد، محقق‌ در پي‌ محاسبه‌ و اندازه‌گيري‌ميزان‌ توسعه‌ يافتگي‌ خميني‌شهر بوده‌ و لذا جهت‌ انجام‌ محاسبه‌ توسعه‌ شهر از شاخصهاي‌ فرهنگي‌ ،اجتماعي‌ - اقتصادي‌ و بهداشتي‌ استفاده‌ شده‌ است‌ . در اين‌ مرحله‌ شاخص‌هاي‌ ذكر شده‌ با شاخصهاي‌شهرهاي‌ ديگر استان‌ اصفهان‌ و تعيين‌ رتبه‌ و درجه‌ و ميزان‌ توسعه‌ يافتگي‌ شهر مقايسه‌ مي‌شود.

محور دوم‌

اين‌ محور كه‌ اساس‌ كار ما محسوب‌ عبارتست‌ از بررسي‌ و كنكاش‌ علمي‌ و آماري‌ پاره‌اي‌ از موانع‌فرهنگي‌ و اجتماعي‌ توسعه‌ در شهر خميني‌ شهر. به‌ تعبير ديگر در اين‌ محور پس‌ از اثبات‌ اين‌ موضوع‌ كه‌شهر مورد نظر، شهري‌ توسعه‌ نيافته‌ است‌ به‌ ريشه‌يابي‌ و رديابي‌ علل‌ و عوامل‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ توسعه‌نيافتگي‌ شهر پرداختيم‌ و بدين‌ منظور فرضيات‌ زير مطرح‌ و تدوين‌ گرديد:

1ـ ميان‌ چند گانگي‌ فرهنگي‌ و توسعه‌ نيافتگي‌ رابطه‌ معني‌ داري‌ وجود دارد.

2ـ ميان‌ تلقي‌ نادرست‌ از شعائر مذهبي‌ و توسعه‌ نيافتگي‌ رابطه‌ معني‌ داري‌ وجود دارد.

3ـ ميان‌ كمبود امكانات‌ و مراكز فرهنگي‌ و توسعه‌ نيافتگي‌ رابطه‌ معني‌ داري‌ وجود دارد.

4ـ ميان‌ محلي‌ گرايي‌ و توسعه‌ نيافتگي‌ رابطه‌ معني‌ داري‌ وجود دارد.

5ـ ميان‌ غير بومي‌ بودن‌ مسئولين‌ و توسعه‌ نيافتگي‌ رابطه‌ معني‌ داري‌ وجود دارد.

6ـ ميان‌ نزديكي‌ به‌ شهر اصفهان‌ و توسعه‌ نيافتگي‌ رابطه‌ معني‌ داري‌ وجود دارد.

7ـ ميان‌ بالا بودن‌ ميزان‌ باروري‌ توسعه‌ نيافتگي‌ رابطه‌ معني‌ داري‌ وجود دارد.

8ـ ميان‌ بالا بودن‌ ميزان‌ بيكاري‌ و توسعه‌ نيافتگي‌ رابطه‌ معني‌ داري‌ وجود دارد.

محور سوم‌

در اين‌ محور از طريق‌ روش‌ تحقيق‌ پيمايشي‌ Survey به‌ توصيف‌، تحليل‌ و تبيين‌ فرضيات‌ ياد شده‌پرداخته‌ و در نهايت‌ با توجه‌ به‌ يافته‌ها و اطلاعات‌ بدست‌ آمده‌ به‌ نظر رسيد كه‌ مهمترين‌ مشكل‌ كنوني‌خميني‌ شهر، «پائين‌ بودن‌ سطح‌ فرهنگ‌ و ضعف‌ فرهنگي‌» است‌. بر همين‌ اساس‌ در رابطه‌ با توسعه‌ و تقويت‌باورهاي‌ فرهنگي‌ پيشنهادات‌ و توصيه‌هايي‌ ارائه‌ شده‌است‌.