تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/5/75

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر نصراله پورافکاري

نام و نام خانوادگي : وحيد قاسمي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدعلي نعمت بخش

كاربردهاي كامپيوتر در تحقيقات اجتماعي

چكيده

هدف‌ كلي‌ از اين‌ پژوهش‌ فراهم‌ آوردن‌ متني‌ بوده‌است‌ كه‌ دانشجويان‌ و محققان‌ علوم‌ اجتماعي‌ بامطالعه‌ آن‌ در زمينه‌ برخي‌ از مهم‌ ترين‌ كاربردهاي‌ كامپيوتر در تحقيقات‌ اجتماعي‌ شناخت‌ لازم‌ را به‌ دست‌آورده‌ و بتوانند با استفاده‌ از آن‌ مهارتهاي‌ لازم‌ را در استفاده‌ از كامپيوتر كسب‌ كنند.

اين‌ پژوهش‌ درصدد پاسخگوئي‌ به‌ چهار سئوال‌ اساسي‌ بوده‌است‌:

1ـ چگونه‌ مي‌توان‌ از كامپيوتر در جهت‌ تنظيم‌ داده‌ها استفاده‌ كرد؟

2ـ چگونه‌ مي‌توان‌ از كامپيوتر در جهت‌ تجزيه‌ آماري‌ استفاده‌ كرد؟

3ـ چگونه‌ مي‌توان‌ از كامپيوتر در جهت‌ تهيه‌ گزارشات‌ استفاده‌ كرد؟

4ـ چگونه‌ مي‌توان‌ از كامپيوتر در جهت‌ به‌ دست‌ آوردن‌ منابع‌ و اطلاعات‌ استفاده‌ كرد؟

پس‌ از طرح‌ مباني‌ نظري‌ لازم‌ ، امكانات‌ بسته‌ نرم‌افزاري‌ فاكس‌ پرو 5/2 تحت‌ سيستم‌ عامل‌ داس‌، جهت‌تنظيم‌ داده‌ها و تهيه‌ گزارشات‌ ، امكانات‌ سه‌ بسته‌ نرم‌ افزاري‌ SPSS,Systat,Minitab در جهت‌ تجزيه‌ اماري‌و تهيه‌ گزارشات‌، امكانات‌ صفحه‌ گسترده‌ اكسل‌ تحت‌ ويندوز، در جهت‌ تنظيم‌ داده‌ها، تهيه‌ گزارشات‌ ئتجزيه‌ آماري‌ و امكانات‌ شبكه‌هاي‌ كامپيوتري‌ با تاكيد بر شبكه‌ اينترنت‌ در ارتباط‌ با بانك‌هاي‌ اطلاعات‌مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌.

در اين‌ پژوهش‌ با ارائه‌ يك‌ طرح‌ پژوهشي‌ فرضي‌ با موضوعي‌ جامعه‌ شناختي‌ سعي‌ گرديده‌است‌ تا به‌مطالب‌ ارائه‌ شده‌ عينيت‌ بيشتري‌ داده‌ شود و به‌ اين‌ ترتيب‌ امكان‌ استفاده‌ از متن‌ براي‌ دانشجويان‌ و محققان‌علوم‌ اجتماعي‌ فراهم‌ آيد.

در پايان‌ امكانات‌ چندگانه‌ نرم‌ افزارهاي‌ مورد بررسي‌ در فصول‌ مختلف‌ و نحوه‌ ارتباط‌ اين‌ نرم‌افزارهاو تبادل‌ داده‌ها بين‌ آنها بررسي‌ شده‌است‌.