تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/6/74

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر علي اصغر مهاجراني

نام و نام خانوادگي : قدرت ديناروند

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر صمد کلانتري

علل‌ عدم‌ كارايي‌ نيروي‌ انساني‌ و نقش‌ منفي‌ آن‌ در توسعه‌ اقتصادي‌ - اجتماعي‌ استان‌ لرستان‌ 

(با تاكيد موردي‌ بخش‌ پاپي‌)

چكيده

توسعه‌ داراي‌ ابعاد پيچيده‌اي‌ است‌ و حصول‌ به‌ آن‌ مستلزم‌ وجود منابع‌ مادي‌ و غير مادي‌ لازم‌ مي‌باشد.نيروي‌ انساني‌ كارآمد از مهمترين‌ منابع‌ توسعه‌ بشمار مي‌رود و در روزگار ما، پيشرفت‌ جوامع‌ بدون‌ كمك‌آن‌ امكانپذير نيست‌. براين‌ اساس‌ سرمايه‌گذاري‌ در ارتقاء كارايي‌ اين‌ عامل‌ توليد امروزه‌ از نسخه‌هايي‌است‌ كه‌ متفكران‌ علوم‌ اقتصادي‌ واجتماعي‌ براي‌ درمان‌ عقب‌ ماندگي‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ تجويزمي‌نمايند.

در اين‌ پژوهش‌ محقق‌ با اين‌ فرض‌ شروع‌ مي‌كند كه‌ نيروي‌ انساني‌ در لرستان‌ كارايي‌ لازم‌ را جهت‌ توسعه‌نداشته‌ و اين‌ عدم‌ كارآيي‌ نيروي‌ انساني‌ در توسعه‌ استان‌ نقشي‌ منفي‌ ايفا نموده‌ و مي‌نمايد. در اين‌ پژوهش‌كه‌ در محدوده‌ استان‌ لرستان‌ و بطور موردي‌ در بخش‌ پاپي‌ از شهرستان‌ خرم‌ آباد انجام‌ گرفته‌ ، محقق‌ به‌جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ موجود از طريق‌ منابع‌ آماري‌ و استفاده‌ از پرسشنامه‌ ، مصاحبه‌ و مشاهده‌ به‌ شناسائي‌وضع‌ موجود نيروي‌ انساني‌ در قالب‌ اثبات‌ فرضيات‌ خود مي‌پردازد . در اين‌ فرضيات‌ عواملي‌ مانند جواني‌جمعيت‌، عدم‌ شركت‌ زنان‌ در فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ - اجتماعي‌ ، بيكاري‌ و كم‌ كاري‌ نيروي‌ انساني‌، عدم‌وجود فرهنگ‌ مناسب‌ توسعه‌ در استان‌ ، مهاجرت‌ نيروي‌ انساني‌ به‌ خارج‌ و نهايتاً پائين‌ بودن‌ سطح‌ تخصص‌و كيفيت‌ نيروي‌ انساني‌ بعنوان‌ علل‌ عدم‌ كارايي‌ نيروي‌ انساني‌ و به‌ تبع‌ آن‌ ، توسعه‌ نيافتگي‌ استان‌ مورد تجزيه‌و تحليل‌ و آزمايش‌ قرار گرفته‌ اند . در اين‌ رساله‌ ضمن‌ اثبات‌ فرضيات‌ فوق‌ ، جهت‌ تبيين‌ سطح‌ توسعه‌نيافتگي‌ استان‌ برخي‌ شاخصهاي‌ توسعه‌ انساني‌ ، اقتصادي‌ واجتماعي‌ در استان‌ و منطقه‌ موردي‌ محاسبه‌گرديده‌اند. محقق‌ در پايان‌ تحقيق‌ به‌ نتايج‌ زيادي‌ دست‌ پيدا كرده‌ كه‌ از جمله‌ آنها مي‌توان‌ به‌ : ادامه‌ روندبيكاري‌ نيروي‌ كار، پائين‌ بودن‌ ميزان‌ اشتغال‌ زنان‌ ، كمبود نيروي‌ متخصص‌، تاثير بالاي‌ عامل‌ اقتصادي‌ وفرهنگ‌ در توسعه‌ نيافتگي‌ ، نقش‌ عمده‌ برنامه‌هاي‌ تنظيم‌ خانواده‌ و كنترل‌ مواليد در كاهش‌ باروري‌ و ... دراستان‌ لرستان‌ و منطقه‌ پاپي‌ اشاره‌ كرد.

همچنين‌ پژوهشگر در بخش‌ پيشنهادات‌ به‌ لزوم‌ انجام‌ تبليغات‌ و كارهاي‌ فرهنگي‌ جهت‌ ايجاد يك‌تحول‌ فرهنگي‌ در استان‌، ارائه‌ آموزشهاي‌ ضمن‌ خدمت‌ به‌ شاغلين‌ ، ايجاد صنايع‌ تبديلي‌ كشاورزي‌ ودامداري‌، بوجود آوردن‌ زمينه‌ اشتغال‌ زنان‌، تامين‌ اعتبار لازم‌ جهت‌ تبديل‌ اراضي‌ ديم‌ به‌ آبي‌ و ... در استان‌و منطقه‌ پاپي‌ تاكيد كرده‌ است‌.