تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/6/75

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد

نام و نام خانوادگي : سيده مريم روضاتيان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمد فشارکي

تصحيح‌ نسخه‌ خطي‌ رساله‌ بيان‌ بديع‌ تاليف‌ ميرزاابوطالب‌ فندرسكي‌ (دانشمند عصر صفوي‌)ء

چكيده

غزليات‌ عراقي‌ در شمار آن‌ دسته‌ از مجموعه‌هاي‌ شعر فارسي‌ است‌ كه‌ دريافت‌ معاني‌ و مفاهيم‌ آنها رساله‌ بيان‌ بديع‌ ترجمه‌ گونه‌اي‌ از بخش‌ بيان‌ و بديع‌ كتاب‌ مطوّل‌ تفتازاني‌ است‌ و شامل‌ يك‌ مقدمه‌ ، دومقاله‌ و يك‌ خاتمه‌ مي‌باشد. مقدمه‌ در تعريف‌ فن‌ بيان‌ و فن‌ بديع‌ مقاله‌ اولي‌ شامل‌ سه‌ فصل‌ در تشبيه‌ واستعاره‌، كنايه‌ و مقاله‌ ثانيه‌ در بيان‌ محسات‌ كلام‌ يعني‌ فن‌ بديع‌ است‌ و خاتمه‌ در سرقات‌ شعريه‌ و مسايل‌مربوط‌ به‌ آن‌ مي‌باشد. تصحيح‌ اين‌ رساله‌ با مقايسه‌ سه‌ نسخه‌ خطي‌ كه‌ يكي‌ نسخه‌ شخصي‌ و دو نسخه‌ ديگرمتعلق‌ به‌ كتابخانه‌ مجلس‌ و ملك‌ است‌ صورت‌ گرفته‌ و نسخه‌ كتابخانه‌ ملك‌ به‌ عنوان‌ نسخه‌ اساس‌ مورداستفاده‌ قرار گرفته‌ است‌ . تصحيح‌ اشعار عربي‌ با توجه‌ به‌ مطول‌ و جامع‌ الشواهد و معاني‌ اشعار انجام‌ شده‌است‌. هدف‌ از تصحيح‌ اين‌ رساله‌ احياء و معرفي‌ نسخه‌ خطي‌ با ارزشي‌ است‌ كه‌ براي‌ نخستين‌ بار تصحيح‌شده‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌.