تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/6/75

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمد فشارکي

نام و نام خانوادگي : پروانه فروغي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر طاهره خوشحال

عرفان و تجليات آن درآثار سعدي

چكيده

بررسي‌ اصطلاحات‌ عرفاني‌ آثار منظوم‌ و منثور سعدي‌ و مقايسه‌ با ساير متون‌ عرفاني‌ قسمت‌ عمده‌ واساسي‌ اين‌ پايان‌نامه‌ را تشكيل‌ مي‌دهد.

در اين‌ راستا ابتدا دو واژه‌ عرفان‌ و تصوف‌ بررسي‌ شد. مروري‌ بر عرفان‌ و تصوف‌ تا قرن‌ هفتم‌ و در قرن‌هفت‌ انجام‌ گرديد تا مقدمه‌ايي‌ براي‌ ورود در عرفان‌ شيخ‌ اجل‌ شود.

بررسي‌ اصطلاحات‌ عرفاني‌ در آثار شيخ‌ و مقايسه‌ با آثار عرفاني‌ پيش‌ از سعدي‌ عرفان‌ شيخ‌ را به‌ اثبات‌رسانيد.

تصور ما در مورد افصح‌ المتكلمين‌ اين‌ است‌ كه‌ يك‌ معلم‌ پند و اندرز و شاعر اجتماعي‌ است‌ حال‌ آنكه‌تخصص‌ و دقت‌ در اشعار و آثار شيخ‌ عرفان‌ و تصوف‌ ناب‌ اسلامي‌ او را به‌ اثبات‌ مي‌رساند. سعدي‌ شيرازي‌صوفي‌ عاشق‌ و آزاده‌ايي‌ مي‌باشد كه‌ راه‌ نيل‌ به‌ مطلوب‌ نهايي‌ و معشوق‌ ازلي‌ را از طريق‌ خدمت‌ به‌ خلق‌ ودستگيري‌ از درويشان‌ مي‌داند آثار افصح‌ المتكلمين‌ آكنده‌ از نكات‌ عرفاني‌ و اصطلاحات‌ صوفيانه‌ است‌ كه‌به‌ هر يك‌ از آنها مي‌توان‌ جداگانه‌ پرداخت‌ و كتابها نگاشت‌ تا جنبه‌ عرفاني‌ آثار كه‌ گاه‌ قالب‌ داستان‌ زماني‌در قالب‌ پند و اندرز و ... ريخته‌ شده‌ است‌ ، روشنتر گردد. در اين‌ پايان‌نامه‌ تنها گوشه‌ايي‌ از اين‌ امر انجام‌شد تا انشاا.. مقدمه‌اي‌ براي‌ توجه‌ به‌ آثار شيخ‌ سعدي‌ شيرازي‌ از جنبه‌ عرفاني‌ شود.