تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/1/75

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد مهدي نوريان

نام و نام خانوادگي : علي حبيبي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر امين پاشا اجلالي

فرهنگ سمبوليك مثنوي معنوي مولوي

چكيده

با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ رمز و معاني‌ رمزي‌ در تفهيم‌ و تفاهم‌ بسياري‌ از معاني‌ مستتر در متون‌ عرفاني‌ نقش‌مهمي‌ را ايفا مي‌كند و تا حد ممكن‌ از اختلاف‌ آرا و تعدد معاني‌ دريافتي‌ مي‌كاهد تصميم‌ بر نگارش‌ اين‌رساله‌ قوي‌ گشت‌ و بحمدالله‌ با ارشاد اساتيد راهنما و مشاور به‌ ثمر نشست‌ .

چون‌ «مثنوي‌ مولوي‌» يكي‌ از متون‌ غني‌ و كليدي‌ ادبيات‌ عرفاني‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. اين‌ اثر ماندگار براي‌كار در اين‌ موضوع‌ انتخاب‌ و تلاش‌ گرديد تا جايي‌ ممكن‌ است‌ گره‌ از درج‌ آراي‌ مولوي‌ كه‌ در قالب‌ رمز ونماد بيان‌ شده‌ ، گشود شود و چون‌ لغات‌ خصوص‌" اسما، از كثرت‌ استطاعت‌ پذيرش‌ معاني‌ رمزي‌برخوردارند در اكثر موارد سعي‌ شد تا به‌ تمام‌ يا اغلب‌ آن‌ معاني‌ نمادين‌ با شواهد گويا اشارت‌ رود. در اين‌ميان‌ از ذكر «الف‌، ب‌، ج‌، د» واژه‌ منظور را نشان‌ داديم‌.

با عنايت‌ به‌ تعريف‌ رمز در آثار مختلف‌ بزرگان‌ مبني‌ بر معني‌ غير موضوع له‌ و غير حقيقي‌ هر لغت‌روش‌ كار براي‌ بيان‌ معاني‌ رمزي‌ همان‌ معاني‌ غير حقيقي‌ بوده‌ كه‌ به‌ تفضيل‌ بدان‌ پرداخيتم‌.

باز با توجه‌ به‌ آراي‌ صاحبنظران‌ خصوصاً آقاي‌ دكتر پورنامداريان‌ در اثر گرانقدرش‌ «رمز و داستانهاي‌رمزي‌» در محدوده‌ شمول‌ رمز كه‌ گاه‌ با صور خيالي‌ نظر استعاره‌ كنايه‌ مجاز و تمثيل‌ آميخته‌ مي‌شود، حدودو ثغور بيان‌ معاني‌ رمزي‌ در رساله‌ حاضر گاه‌ شامل‌ استعاره‌ ، مجاز و كنايه‌ هم‌ مي‌شود.