تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 26/12/74

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمد فشارکي

نام و نام خانوادگي : محمد معين

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي نوريان

شرح‌ مفردات‌، تركيبات‌، مفاهيم‌ ابيات‌ دشوار و برخي‌ صنايع‌ بديعي‌ و نكات‌ بلاغي‌غزليات‌ فخرالدين‌ عراقي‌

چكيده

غزليات‌ عراقي‌ در شمار آن‌ دسته‌ از مجموعه‌هاي‌ شعر فارسي‌ است‌ كه‌ دريافت‌ معاني‌ و مفاهيم‌ آنها براي‌دانش‌آموزان‌، دانشجويان‌ و دانش‌ پژوهان‌ ديگر شاخه‌هاي‌ علم‌ و ساير علاقه‌مندان‌ به‌ ادبيات‌ فارسي‌ قابل‌تامل‌ است‌. همچنين‌ به‌ عنوان‌ توشه‌اي‌ از فرهنگ‌ ايران‌ ، گرانبها و در خور توجه‌ و ارزيابي‌ است‌. لذا با توجه‌به‌ اينكه‌ غزليات‌ عراقي‌ مشتمل‌ بر معاني‌ والا ، مفاهيم‌ عميق‌ و مضامين‌ برجسته‌ عرفاني‌ و اخلاقي‌ است‌ و ازديدگاه‌ معاني‌ دقيق‌ و باريك‌ عارفانه‌ مشحون‌ از تصويرهاي‌ شاعرانه‌ است‌ بر آن‌ شديم‌ تا با تحقيق‌ و تتبع‌ درشرح‌ حال‌ و ديوان‌ عراقي‌ و برگرداندن‌ ابيات‌ دشوار از نظم‌ به‌ نثر روان‌ امروزي‌ و شرح‌ الفاظ‌ اعم‌ ازمفردات‌ ، تركيبات‌ و آوردن‌ شواهد مثال‌ و شرح‌ اعلام‌ اعم‌ از شخصيتهاي‌ قراني‌ و تاريخي‌ و جغرافيايي‌ ومباحث‌ ادبي‌ مانند واج‌ آرايي‌ ، تكرار قافيه‌ و ... و تحقيق‌ آرايه‌هاي‌ ادبي‌ اعم‌ از لفظي‌ و معنوي‌ و استدلال‌ به‌آيات‌ و احاديث‌ چراغي‌ فرا راه‌ توفيق‌ خوانندگان‌ اين‌ شرح‌ قرار دهيم‌ تا به‌ حلقه‌اهل‌ تحقيق‌ درآيند و باجاشني‌ عشق‌ و معرفت‌ به‌ سر منزل‌ عنقا برسند. اس‌ و اساس‌ اين‌ شرح‌ بر دو پايه‌ استوار است‌ كه‌ بطور خلاصه‌به‌ آن‌ شاره‌ مي‌گردد:

الف‌) استفاده‌ از ابيات‌ و تعابير خود عراقي‌ براي‌ شرح‌ مشكلات‌

ب‌ ) به‌ دست‌ دادن‌ پيشينه‌ و پشتوانه‌ براي‌ اكثر الفاظ‌ ، لغات‌ و تركيبات‌ از ادبيات‌ فارسي‌ پيش‌ از عراقي‌ يامعاصر با او و يا بعد از او به‌ عنوان‌ شاهد مثال‌

                             غزليـات‌ عراقي‌ اسـت‌ سـرود حافظ                                      ‌كه‌ شنيد اين‌ ره‌ دلسـوز كه‌ فرياد نكرد