تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/12/74

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر مهدي نوريان

نام و نام خانوادگي : محمدمهدي معصومي سروستاني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر منصور رستگار فسائي

شرح‌ كامل‌ جلد اول‌ تاريخ‌ جهانگشاي‌ جويني‌چهره‌هاي‌ اساطيري‌ مشترك‌ در شاهنامه‌ ، متون‌

اوستائي‌، پهلوي‌ و تاريخي‌ تا روزگار فردوسي‌

چكيده

اسطوره‌ ، اعمال‌ يا شاهكارهاي‌ موجودات‌ مافوق‌ طبيعي‌ و تجلي‌ نيروهاي‌ مينوي‌ آنها را شرح‌ مي‌دهد وسرمشق‌ و الگوي‌ نمونه‌ همه‌ كارها و فعاليتهاي‌ معني‌ دار آدمي‌ مي‌شود و آيين‌ انسان‌ را بر آن‌ مي‌دارد كه‌حدود خويش‌ را اعتلا بخشد و خود را همطراز خدايان‌ و قهرمانان‌ اساطير سازد بر اين‌ پايه‌ در اين‌ رساله‌سعي‌ شده‌ است‌ چهره‌هاي‌ اساطيري‌ مشترك‌ در شاهنامه‌ ، متون‌ اوستايي‌، پهلوي‌ و تاريخي‌ تا روزگارفردوسي‌ در هر مقطع‌ فرهنگي‌ به‌ صورت‌ مجزا مورد پژوهش‌ قرار گيردو تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ با ذكر دقيق‌روايات‌ به‌ گونه‌اي‌ منظم‌ و سامان‌ يافته‌ خواننده‌ را از ارجاع‌ به‌ منابع‌ بي‌نياز سازد تا او بتواند به‌ سهولت‌اطلاعات‌ كافي‌ در باره‌ هر چهر اساطيري‌ بدست‌ آورد و با شاخ‌ و برگها و تغيير و تحولات‌ و ديدگاهها وبرداشتهاي‌ تازه‌اي‌ كه‌ در هر دوره‌ بر اساطير و برداشتهاي‌ اساطيري‌ يك‌ قوم‌ اثر گذاشته‌ است‌ آشنا شود وسرانجام‌ به‌ اين‌ باوركه‌ اساساً اسطوره‌ قابل‌ تحريف‌ نيست‌ و مايه‌هاي‌ آن‌ دگرگوني‌ نمي‌پذيرد نزديك‌ شود.

مطالب‌ اين‌ رساله‌ در شش‌ فصل‌ ، پيشداديان‌ ، كيانيان‌، ناموران‌ و پهلوانان‌ ايران‌ ، ناموران‌ و پهلوانان‌توراني‌ ، زنان‌ ، موجودات‌ و آفريده‌هاي‌ غير طبيعي‌ طبقه‌بندي‌ شده‌است‌ و هر چهره‌ اساطيري‌ در بخشي‌جداگانه‌ در هر دوره‌ بر اساس‌ منابع‌ و متون‌ اوستائي‌ ، پهلوي‌ ، تاريخي‌ و شاهنامنه‌ مورد بررسي‌ قرارگرفته‌است‌.