تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهرنوش بيات

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد- دکتر سيد مرتضي هاشمي

تاريخ دفاع : 29/7/85

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر علي اصغر باباصفري

بررسي ادبي فيلمنامه هاي بهرام بيضايي

چكيده

بهرام بيضايي با وجود توفيق و شهرت گسترده اي كه در عالم سينما به دست آورده است ، در واقع نويسنده اي است پرمايه و خلاق كه حاصل تفكر و قلم خويش را در شكل ها و جلوه هايي ديگر به نمايش در مي آورد . تسلط او بر نثري روان و استوار كه متناسب با متن اثر ، گاه فاخر و گاه محاوره اي است ، مددكار جدي در آفرينش آثار تئاتري و سينمايي اش بوده است . اين تحقيق مي كوشد آثار بهرام بيضايي را از ابعاد و زواياي گوناگون بنگرد . از كاربردهاي متفاوت زبان تا نوع روايت ادبي ، تا پردازش شخصيت هاي فيلمنامه ها و بررسي موقعيتهاي دراماتيك و تراژيك و حتي طنز پنهان برخي آثار . در اين راستا سعي شده است كاستي ها و نا همگوني هاي احتمالي نيز بررسي و ديده شوند.