تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ليلا مروجي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدحسين رامشت- دکتر مسعود معيري

تاريخ دفاع : 26/8/85

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : فيض الله رهنما

ارزيابي فرسايش و رسوب در پارسل A2 زاينده رود از زير حوضه سد زاينده رود با استفاده از مدل SLEMSA

چكيده

موضوع فرسايش خاک مقوله ايست که هم در کشورهاي در حال توسعه و هم در کشورهاي توسعه يافته به عنوان يک معضل مطرح است، بدين معني ک فقر و توسعه يافتگي هر دو از نظر زيست محيطي مشکلاتي را پيش روي بشر قرار مي دهد. فقر در نهايت منجر به ضعف مديريت و انعکاس آن در مناطق روستايي به صورت فرسايش خاک، تخريب مرتع و .... مي شود و توسعه نيز با پاکسازي جنگلها در سطوح گسترده و به تبع آن تشديد فرسايش خاک همراه است.

زير حوضه A2 يكي از زيرحوضه زاينده رود را تشكيل مي دهد . محدودة ي مورد مطالعه از طول جغرافيايي 50 درجه و5 دقيقه تا 50 درجه و 22 دقيقه شرقي نسبت به نصف النهار گرينويچ واقع شده است . و عرض جغرافيايي 32 درجه و 51 دقيقه تا 32 درجه و 55 دقيقه شمالي از مدار استوا را در بر مي گيرد . مساحت اين زيرحوضه در حدود 24034 هکتار است . اين زيرحوضه در شمال غرب اصفهان واقع شده است و شهرستان فريدون شهر داخل اين حوضه قرار گرفته است . به منظور بررسي ميزان فرسايش و رسوب در زير حوضه A2 مدل SLEMSA انتخاب گرديده است در اين مدل عوامل چون توپوگرافي (طول و شيب دامنه ها)، قابليت فرسودگي خاک، اقليم (انرژي جنبشي باران) و عامل پوشش گياهي مورد مطالعه قرار گرفت و در پايان عوامل توپوگرافي (X) ميزان خاک فرسوده شده (K) و ضريب زراعي (C) به دست آمده، طبق فرمول Z=X.K.C خاک از دست رفته به تن در هکتار در سال به دست آمده و بعد از محاسبه هر عامل نقشه مربوط به آن از جمله نقشه هاي شبکه بندي حوضه، شيب، عامل توپوگرافي (X)، رخساره هاي حوضه، عامل قابليت فرسودگي (F)، هم بارش، عامل انرژي جنبش (E)، عامل فرسودگي خاک (K)، پوشش گياهي، عامل ضريب زراعتي (C) و برآورد خاک از دست رفته به تن در کيلومتر مربع در حوضه تهيه و ترسيم شد.

با توجه به نقشه پراکندگي تأثير عوامل در مدل SLEMSA مشاهده مي گردد که در منطقه مورد مطالعه 27/52 درصد عامل قابليت فرسودگي (F) به عنوان عامل مهم فرسايش در منطقه و 72/22 درصد عامل انرژي جنبش (E) به عنوان دومين عامل مهم در فرسايش خاک منطقه تأثير دارند.