تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : بيژن صابري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدرضا کاوياني

تاريخ دفاع : 3/10/85

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر سيد حسن حسيني ابري

بررسي اقليمي و پهنه بندي مناطق سيل خيز حوضه زاينده رود

چكيده

در اين مطالعه به بررسي اقليمي سيلابها در حوضه زاينده رود و به پهنه بندي مناطق سيل خيز پرداخته شده است . مطالعه نقشه هاي همديدي و نقشه هاي هم بارش نشان مي دهد که هر سيلاب را مي توان به يک الگو در گردش عمومي جو نسبت داد . پيش بيني سيلاب ها يکي از مهمترين مسائل محيطي محسوب مي گردد. اگر الگو هاي گردشي به وجود آورنده سيلاب ها شناسايي شوند مي توان از حد اقل يک يا دو روز قبل وقوع سيلاب را پيش بيني نمود . در اينصورت فرصت کافي براي ايجاد آمادگي هاي لازم وجود دارد. پهنه بندي مناطق سيل خيز هم در واقع ابزار اساسي جهت مديريت کاهش خطرات سيل مي باشد. پهنه بندي مناطق سيل خيز و سيل گير در مرحله اول نياز به شناخت ويژگي هاي سيلاب ها و سيلاب دشت و مناطق اطراف دارد . ايجاد مناطق ممنوعه ، مناطق مشروط و مناطق مجاز نتيجه اين گونه راهکار مديريتي مي باشد.

در اين مطالعه آمار 26 ساله سيلاب هاي حوضه زاينده رود با دبي پيک سيلاب ها مشخص گرديد و بوسيله داده هاي روزانه ارتفاع ژئو پتانسيل تراز 500 هکتو پاسکال و سطح دريا در محدوده 0 تا 60 در جه شمالي و 0 تا 70 درجه شرقي به شناسايي الگو ها پرداخته شد و با استفاده از فاکتور هاي موثر بر سيل خيزي اولويت بندي مناطق و اراضي انجام گرفت .با مطالعه الگو هاي گردشي مشخص شد سيلاب هاي بهاري بيشتر از کم فشار مديترانه متاثر مي شوند ودر مورد پهنه بندي مناطق سيل خيز ، ارتفاعات و اراضي دشت هاي سيلابي به ترتيب در اولويت قرار گرفتند . به وسيله نرم افزار Hec-ras يک حد ارتفاع و تراز سيلابي در محدوده سيلاب دشت نسبت به حالت نرمال رود خانه بدست آمد و مناطق در محدوده خطر سيل شناسايي شدند.

کلمات کليدي: پهنه بندي- سيلاب- سيلاب دشت- مناطق سيل خيز- Hec-ras