تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سلطان ميرسلطان

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر اصغر فروغي ابري

تاريخ دفاع : 6/10/85

رشته و گرايش : تاريخ-اسلام

استاد مشاور : دکتر علي اکبر کجباف

تاريخ تحولات باميان از ظهور اسلام تا حمله مغول

چکيده

رساله حاضربه بررسي تاريخ تحولات باميان ازظهور اسلام تاسال 618 هجري قمري اختصاص داشته ودرسه فصل تأليف گرديده است. هدف ازنگارش اين رساله بررسي تاريخ باميان ازمهمترين مراكزتاريخي افغانستان وآسياست كه سالهاجنگ ودرگيري وغرض ورزي برخي حكام متعصب ونژادپرست افغانستان صدمات جبران ناپذيري برتاريخ،فرهنگ واقتصادآن واردكرده است. باميان به عنوان يكي ازمهمترين مراكزبودايي قبل وبعدازاسلام نقش ويژه اي درگسترش بوديزم درمنطقه وانتقال آن به شرق آسياداشته است.رساله حاضرسيرتطوربوديزم درافغانستان راقبل ازاسلام وبعدازآن بررسي ميكند.بويژه كه سلسله(شيران باميان)ازاقوام بودايي شرق آسيابوده ونقش مهمي دررشد اين آيين تاقرون3و4هجري قمري درمناطق مركزي افغانستان داشته اند. نگارنده همچنين رويكردي ويژه برمسأله نژادوتبارساكنان باميان قبل وبعدازاسلام داشته وشناخت تاريخ هزاره هاي افغانستان راكه ازقديمي ترين ساكنان اين سرزمين واخلاف شيران باميان هستند،محوركارخويش قرارداده است. نحوه گسترش آيين اسلام بويژه مذهب تشيع دركناربوديزم درباميان نيزازمسايلي است كه به آن اشاره شده ورابطه تاريخي ميان هزاره هاوتشيع درباميان ومناطق كوهستاني افغانستان(هزاره جات)موردبررسي قرارگرفته است.

كليد واژگان: باميان، مغول، هزاره، افعانستان.