تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : معصومه زارع زرديني

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي نورائي

تاريخ دفاع : 27/9/85

رشته و گرايش : تاريخ- ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر مرتضي دهقان نژاد

وقف در يزد طي يكصد سال اخير

چکيده

در اين رساله وضعيت وقف در يكصد سال اخير يزد پرداخته شده است. بر اين اساس، رساله در چهار بخش تنظيم گرديده است:

فصل اول، نگاهي كلي به وقف در ايران و سپس وقف در استان يزد دارد.

فصل دوم به وضعيت و تشكيلات اداري اوقاف يزد طي يكصد سال اخير در سه مبحث، اواخر قاجار، پهلوي و جمهوري اسلامي توجه شده است.

فصل سوم به موقوفات يزد در دوره‌ي مورد بحث پرداخته است و موقوفات استان يزد و برخي شهرستان‌هاي تابع آن مانند اردكان، تفت و بافق به صورت جدول آورده شده است.

در فصل آخر واقفان يزد و انگيزه‌هاي آنان طي يكصد سال اخير مورد بررسي قرار گرفته است.

شايان ذكر است كه موقوفات زرتشتيان نيز به عنوان قشر قابل توجهي از اقليت مذهبي يزد در اين رساله مورد توجه قرار گرفته است.

منابع اصلي جهت سازماندهي و مستندسازي اين تحقيق، اسناد آرشيوي موجود در سازمان اسناد ملي ايران، سازمان اوقاف و امور خيرزيه‌ي استان يزد و اداره‌ي ثبت اسناد و املاك يزد است. در اين راستا هم‌چنين در توضيح بهتر از ساير منابع، مطالعات و تحقيقات نيز بهره گرفته شده است.