تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آزاده يوسفي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي نوريان- دکتر جمشيد مظاهري

تاريخ دفاع : 24/7/85

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمود براتي

پيوندهاي كودكان و نوجوانان با شاهنامة فردوسي

چكيده

تحقيق حاضر اهداف زير را دنبال مي کند:

بررسي چگونگي پيوندهاي کودکان و نوجوانان با شاهنامة فردوسي،

تبيين علّتهاي پيوند کودکان و نوجوانان،

ارائه دادن فهرستي از بازنويسي هاي شاهنامة فردوسي براي کودکان و نوجوانان،

معرفي، نقد و بررسي بازنويسي هاي شاهنامة فردوسي براي کودکان و نوجوانان،

تشخيص و معرّفي داستانهاي مناسب شاهنامة فردوسي براي انتقال دادن به کودکان و نوجوانان،

شناخت راههاي انتقال مفاهيم و محتواي شاهنامة فردوسي به کودکان و نوجوانان،

و تأمين خلأهاي فرهنگي و عاطفي کودکان و نوجوانان با تکيه بر سرمايه هاي خودي.

روش تحقيق در اين رساله، روشهاي اسنادي و تحليل محتوا است. پس از مطالعة آثار مرتبط با موضوع و
فيش برداري از آنها، به بررسي و تحليل مطالب پرداختيم و نتايج بدست آمده را جمع بندي و تدوين کرديم.

دايرة وسيع مخاطبان فردوسي به بزرگسالان محدود نمي شود و کودکان و نوجوانان را هم در مجموعة فراگير خود جاي مي دهد. از اين رو عظمت بي نظير هنر فردوسي در شاهنامه از ديدگاه جديدي اثبات شد.

در ضمن دريافتيم مي توانيم از شاهنامه در قالبهاي کاربردي خاص کودکان و نوجوانان مثل نمايشنامه، ساده نويسي، بازنويسي، بازآفريني و... بهره بگيريم.