تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ابوالفضل جندقيان

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدعلي چلونگر

تاريخ دفاع : 25/7/85

رشته و گرايش : تاريخ-اسلام

استاد مشاور : دکتر اصغر منتظرالقائم

تاريخ تشيع كاشان تا صفويه

چکيده

بررسي تغييراتي كه در وضع مذهبي يك شهر پديد مي آيد،مي تواند جزئي از يك بررسي كلي از تحولات مذهبي گسترده بوده ودر تبيين دلايل ونتايج آنها ،كمك شايسته اي عرضه كند.در اين پژوهش سعي مي شود سير دگرگوني مذهبي كا‌شان،گسترش تشيع، دلائل آن ونيز گوشه اي از تلاش هاي فرهنگي شيعيان در اين شهر ارائه شود.

عنوان پايان نامه،تاريخ تشيع كاشان تا صفويه مي باشد وبه همين لحاظ از دو جهت مي تواند حائز اهميت باشد:1-از لحاظ تاريخي،گوشه هائي از تاريخ ايران را در رابطه با شهر كاشان روشن مي سازد.

2- از نظر مذهبي، ضمن نمايان گر ساختن زمينه هاي ورود تشيع به كاشان و علل گرايش مردم اين شهر به تشيع ، بخشي از تاريخ تشيع ايران را كامل مي‌گرداند. هدف كلي از اين پژوهش،بررسي چگونگي شيعه شدن اهالي كاشان مي باشد و در كنار اين موضوع و براي تكميل آن،مسائلي مانند مهاجرت علويان وسادات،فعاليت هاي فرهنگي شيعيان وتأثير شهر هائي مانند قم بر تشيع كاشان به عنوان زير مجموعه و هدف هاي جزئي مورد توجه قرار خواهد گرفت.چون موضوع اين پايان نامه،يك تحقيق تاريخي بوده وقرون نخستين اسلامي را شامل مي گردد مراجعه به منابع دست اول، راه رسيدن به هدف مورد نظر مي باشد.بدين لحاظ از روش تحقيق كتاب خانه اي واسنادي به شيوه ي تحليل محتوا استفاده گرديده است.

انتخاب اين روش ،مشكلاتي را نيز به دنبال داشت .اصلي ترين مشكل ،كمبوديا به عبارت بهتر ،نبود منابع دست اول در زمينه ي مورد بحث بود.در بعضي آثار اوليه ودر لابلاي مطالب آن ها،اشاره اي بسيار مختصر به وضع سياسي و بعضاَ مذهبي كاشان گرديده است،با جمع بندي اين مطالب،به تحليل آنها پرداخته تا از اين طريق بتوان راهي براي رسيدن به هدف مورد نظر گشود .

اين پژوهش،نتايج ونوآوري هائي را مي تواند به دنبال داشته باشد.مهم ترين نوآوري آن است كه براي اولين بار به موضوع تاريخ تشيع كاشان پرداخته شده است.از جمله نتايج ديگراين پايان نامه،مي توان كمك به روشن شدن تاريخ ديني ايران به خصوص فلات ايران مركزي وبه تبع آن، تكميل بخشي از تاريخ تشيع ايران اشاره نمود.