تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ليلا ميرمجربيان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي نوريان

تاريخ دفاع : 28/6/86

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد

نقد شروح ليلي و مجنون نظامي

چكيده

اين نوشتار عهده دار بحثي تحليلي انتقادي و مقايسه اي از شروحي است كه بر منظومة ليلي و مجنون نوشته شده است. در اين راستا به سبب اهميّت فهم درست معاني ابيات براي دانشجويان و محققان ادب فارسي، نگارنده قصد دارد تا در گام نخست ويژگي ها و خصوصيات يك شرح ايده آل و نسبتاً جامع را در متون ادبي مختلف يافته و راه كار هاي ايجاد يك شرح كامل ارائه شود.

به همين منظور مي كوشد بر طبق معيارها و الگوهاي داده شده به بررسي برخي از اظهارنظرهاي بحث انگيز اين شروح بپردازد. لازم به ذكر است اين نقد سه شرح حسن وحيد دستگردي، بهروز ثروتيان و برات زنجاني را در بر مي گيرد. اميد است اين تحقيق زمينه ساز نقدهاي علمي ديگر در عرصة ادب فارسي گردد.

وازه­هاي کليدي: حكيم نظامي گنجوي ، ليلي و مجنون ، نقد شروح ليلي و مجنون ، شرح ليلي و مجنون بهروز ثروتيان، شرح ليلي و مجنون برات زنحاني ، شرح ليلي و مجنون حسن وحيد دستگردي .