تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نفيسه رئيسي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جمشيد مظاهري- دکتر سيد محمدرضا ابن الرسول

تاريخ دفاع : 28/6/86

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر حسين آقاحسيني

نقد ترجمة عربي تاريخ بيهقي

چكيده

اين پژوهش نقدي است بر ترجمة عربي تاريخ بيهقي به قلم يحيي الخشاب و صادق نشأت كه بر اساس نسخة قاسم غني و علي اكبر فياض انجام پذيرفته است. در اين رساله مي كوشيم پس از ارائة كتاب شناسي تاريخ بيهقي، از ديدگاه هاي گوناگون اين ترجمه را بررسي كرده و در فصولي به اين شرح مطرح نماييم؛ افزوده هاي مترجمان، كاسته هاي مترجمان، معادل يابي واژگان و اصطلاحات و عبارات، خطا در انتقال مضمون، بررسي پانوشت هاي متن عربي و تغييرات مترجمان در اشعار، امثال و عبارات عربيِ متن فارسي.

در پايان نيز فصلي با عنوان عبارات بحث انگيز تاريخ بيهقي افزوده گرديده كه علاوه بر بررسي و نقد شروح فارسي، درستي يا نا درستي ترجمة عربي در آن به نقد گذاشته شده است.

علاوه بر اين، پس از نقد هر قسمت، بر آنيم معادل مناسب تري براي آن قسمت پيشنهاد كنيم.

واژه هاي كليدي: نقد ترجمه، ادبيات تطبيقي، تاريخ بيهقي، يحيي الخشاب، و صادق نشأت.