تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سميه صادقيان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محسن محمدي فشارکي

تاريخ دفاع : 27/6/86

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد مهدي نوريان

شرح ترکيبات ديوان کمال الدين اسماعيل

چكيده

خلاق المعاني کمال الدين اسماعيل اصفهاني شاعر قصيده سراي قرن هفتم و از شعراي نامي ايران در ابداع معاني بديع و تعبيرات و تشبيهات جديد است . وي با خلق مضامين بي همتا و التزامات دشوار، به ويژه در کاربرد رديف، خود را تا نام خلاق المعاني به اوج رسانيد.با وجود شگفتيهاي شعري در ديوان وي، اشعار اين شاعر گرانقدر کمتر مورد پژوهش قرار گرفته و مي توان گفت در جهت توضيح مصاديق لقب وي گامي مؤثر در اين راه برداشته نشده است؛ لذا جاي بحث در اين باب بسيار است و مجال تعمق در اين عرصه گسترده.

مجموعه حاضر در اين بين، اندکي است از بسيار و تنها به گوشه اي از نگاه هنري شاعر که همانا کاربرد ترکيبات شاعرانه است، نظر دارد. نگارنده سطور ، به معناي ترکيبات و نوع دستوري آن پرداخته است؛ اگرچه شايد در اين زمينه گاه به خطا رفته و يا به خلاف نظر اديبان سخني گفته باشد که اميد دارد به عنوان گوشه اي از بحثهاي گسترده در ادبيات فارسي گوشه چشمي انداخته بر سهوهاي وي قلم عفو کشند.

کليد واژه: ترکيب، کمال الدين اسماعيل اصفهاني، شعر قرن 7