تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : اسراء السادات احمدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسين آقاحسيني- دکتر علي اصغر باباصفري

تاريخ دفاع : 25/6/86

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اسحاق طغياني

سير تحول وزن شعر فارسي تا پايان قرن ششم

چكيده

وزن  يکي از مهمترين ارکان شعر شمرده مي شود و حتي برخي وزن را جزء جدايي ناپذير شعر خوانده اند. وزن شعر فارسي از جهت تعدد و تنوع و گوشنوازي و خوش آهنگي در ميان ادبيات جهان کم نظير است . همين خصوصيت سبب ماندگاري و جاودانگي برخي از آثار شاعران فارسي زبان شده است .شايد اگر آثار ماندگار زبان فارسي در اين اوزان سروده نشده بود نمي توانست اين همه جذبه و شور را در انسان ايجاد کند. با توجه به اهميت وزن در اشعار فارسي نگارنده در اين رساله برآنست تا اوزان و بحرهاي به کار رفته در شعر فارسي را در دوره هاي مورد بحث بررسي کند و با تکيه بر جدولهاي آماري پرکاربردترين و کم کاربردترين اوزان و بحور را مشخص نمايد باشد که پژوهشگران را سودمند افتد.

كليد واژه: عروض، موسيقي شعر، وزن شعر، شعر فارسي تا قرن ششم.