تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدعلي مجيري

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فريدون اللهياري

تاريخ دفاع : 31/6/86

رشته و گرايش : تاريخ- ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر حسين ميرجعفري

نقد و بررسي شيوه ي تاريخنگاري و رويکردهاي موضوعي مورّخان برجسته عصر تيموري

چکيده

در پژوهشها و تحقيقات علمي پيرامون تاريخ نگاري تيموري، غالباً تحليل و بررسي محتوا و موضوعات تاريخ نگاري هاي اين دوره کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

اين رساله با روش مطالعه کتابخانه اي و تکيه بر روش تحليل محتوا، از يک طرف مهمترين موضوعات تاريخ نگاري هاي برجسته تيموري را استخراج کرده و از طرف ديگر با تحليل و بررسي اين موضوعات به بررسي جنبه هاي مختلف تاريخ نگاري تيموري پرداخته است.

مشروعيت بخشي به حاکميت تيمور و بحث منازعات جانشيني و چالش هاي سياسي حاکميت تيموريان، موضوعات مشترکي که همه تاريخ نگاري هاي برجسته تيموري به آن پرداخته اند. با بررسي و تحليل اين موضوعات مشخص مي گردد عواملي چون شرايط سياسي حاکم بر زمان تاريخ نگار، سنن و باورهاي سياسي ـ اجتماعي حاکم بر جامعه تاريخ نگار و انديشه ها و باورهاي دروني حاکم بر شخص تاريخ نگار در شکل دهي و ترتيب و تنظيم مواد و محتواي تاريخ نگاري هاي تيموري مؤثر بوده است.

کليد واژه ها: تاريخ، تاريخ نگاري، روشهاي تاريخ نگاري، تيموريان.