تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مژگان خسروانيان

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسين ميرجعفري

تاريخ دفاع : 22/5/86

رشته و گرايش : تاريخ- ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر فريدون الهياري

اخلاق و عادات ايرانيان عصر صفوي از نگاه سياحان اروپايي

چکيده

روابط ايران و کشورهاي اروپايي در دوره صفوي گسترش چشمگيري يافت و سياحان و مسافران اروپايي با انگيزه هاي مختلف سياسي، مذهبي و اقتصادي روانه ايران شدند. دربار و پايتخت صفوي پذيراي مسافران بسياري از سرزمينهاي مختلف اروپايي بود که در راستاي مأموريتهاي خود قلمرو پهناور ايران را در مي نورديدند. يکي از پيامدها و دستاوردهاي مهم سفر سياحان اروپايي به ايران، ثبت مشاهدات و تجربيات ايشان است که در قالب سفرنامه ها و گزارشهايي است که به لحاظ تاريخي ارزش فراواني در شناخت تاريخ ايران دوره صفوي دارد؛ به ويژه در حوزه اجتماعي که به سبب عدم رويکرد تاريخنگاري سنتي ايران و حيات مردم با فقدان اطلاعات روبرو هستيم، سفرنامه هاي سياحان اروپايي را مي توام در زمره منابع منحصر به فرد اين دوران شناخت.

اين پژوهش تحت عنوان اخلاق و عادات ايرانيان عصر صفوي به بررسي زندگي اجتماعي و اخلاق و اداب و سنتهاي ايرانيان در دوره صفوي از منظر سياحان اروپايي مي پردازد. ويژگي هاي اخلاقي و رفتاري ايرانيان، سنتهاي اجتماعي، شيوه هي برخورد و روابط اجتماعي در ايران، امثال و حکم، غذاها و نوشيدني ها، بازي ها و تغريحات، تعليم و تربيت، پوشاک مردم و اوضاع دربار شاهان صفوي مهمترين مباحثي هستند که در پنج فصل اين پژوهش مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته اند.

کليد واژه: اخلاق، عادات، سياحان، ايراني ها.