تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيد مسعود سيدبنکدار

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر لقمان دهقان نيري

تاريخ دفاع : 28/6/86

رشته و گرايش : تاريخ-اسلام

استاد مشاور : دکتر مرتضي نورائي

بررسي تحولات سياسي اجتماعي شهر اصفهان در دوره رضاشاه (1320-1304ش/1941-1925م)

چکيده

اصفهان به عنوان يكي از مهمترين شهرهاي كشور دردوره رضاشاه (1320-1304ش/ 1941-1925م) شاهد تحولات قابل توجهي در زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي بود. در زمينه سياسي اين مقطع را مي‌توان دوره ثبات سياسي اصفهان دانست و به جز چند حركت كارگري محدود واقعه سياسي خاصي اتفاق نيفتاد. تنها مساله قابل بررسي انتخابات مجلسي و تحولات اداري مي‌باشد اقداماتي مانند متحدالشكل كردن البسه، كشف حجاب كه توسط دولت براي متحول ساختن فضاي فرهنگي و اجتماعي شهر انجام شد با مخالفت‌هايي روبرو گشت. علاوه بر اين اقداماتي نيز از سوي دولت در جهت بهبود وضعيت شهر اصفهان در زمينه‌هاي بهداشتي، آموزشي، بالا بردن سطح امنيت شهر، جذب توريست، عمران و زيباسازي شهر، احياء و حفظ آثار تاريخي، ايجاد و گسترش اماكن فرهنگي تفريحي نظير كتابخانه‌ها، ‌تئاتر و سينما، انجام شد كه به ميزان بالايي در بهبود اوضاع شهر اصفهان مؤثر بود.

در اين مقطع مؤسسات جديدي مانند بانك ملي، بانك كشاورزي، انجمن تربيت بدني، سازمان پيشاهنگي، سازمان پرورش افكار، جمعيت شير و خورشيد سرخ و اداره ثبت احوال و اسناد در شهر ايجاد شدند و يك لشكر از ارتش جديد دراصفهان مستقر شد و همين طور در بعضي از مؤسسات سابق مانند بلديه، عدليه، نظميه تغييرات زيادي ايجاد شد.

با توجه به وسعت و اهميت اين تغيير و تحولات اين پژوهش بر آن است تا با استفاده از اسناد و منابع موجود تحولات سياسي - اجتماعي اصفهان در اين مقطع بپردازد و بطور همزمان جريانهاي موازي يكديگر درابعاد امنيتي، اداري اجرايي، فرهنگي، بهداشتي، صنعت جهانگردي و ساير موارد ديگر از جوانب مختلف مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.

كليد واژه‌ها: اصفهان، رضاشاه، اوضاع سياسي، اوضاع فرهنگي، اوضاع اجتماعي.