تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ياسر اسعدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدرضا نصراصفهاني- دکتر علي اصغر باباصفري

تاريخ دفاع : 26/6/86

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر جمشيد مظاهري

نقد و بررسي ديدگاههاي معاصران درباره آثار جمالزاده

چكيده

نثري كه عموم نويسندگان امروز ما، در نوشته هايشان به كار مي گيرند و روز به روز وسعت و استحكام بيشتري مي گيرد و زبان حل و فصل امور و ابزار كار و ترقي دانش، فن آوري و فرهنگ است نثري جوان است ولي با اين همه در مدتي نسبتاً كوتاه نيروي شاياني يافته و اسباب كار و وسيله بيان نويسندگاني در حوزه زبان و ادب فارسي قرار گرفته است كه جنبه بين المللي نيز يافته اند. امثال محمد علي جمالزاده، صادق هدايت، جلال آل احمد و ...

آثار و شخصيت بزرگان هنر و ادب، همواره در طول تاريخ مورد نقد و اظهار نظر منتقدان و صاحب نظران قرار گرفته است. جمالزاده نيز به دليل آثار گوناگوني كه در حوزه ادب و فرهنگ ايران داشته و همچنين عمر دراز، از اين قاعده مستثني نبوده است.تحليل و بررسي ديدگاههاي معاصرين دربارة جمالزاده و آثارش به عنوان يكي از موضوعات اساسي تحقيق مي‌باشد. از آنجا كه اين نويسندة بزرگ سالهاي اندكي از كودكي خود را در ايران بوده و بخش اعظم زندگي خود را در ميان مردمي با فرهنگ اروپايي گذرانده، ديدگاهها و آراء گوناگوني دربارة اين نويسنده و «يكي بود يكي نبود» او مطرح شده است و چه بسا كه مي توان گفت كمتر نويسنده اي به اين اندازه مورد نقد و اظهار نظر معاصران قرار گرفته و اين مطلب تا حدودي نيز ناشي از زندگي وي در اروپا بوده است. اين تحقيق به خوبي تمامي اظهار نظرها و نقدها را در خصوص عناصر داستاني مجموعة يكي بود يكي نبود بررسي كرده و شخصيت جمالزاده و اين اثر ارزشمند را به شكلي واضح‌تر به خوانندگان معرفي مي‌كند و هم از انتقادات جمالزاده پرده بر مي دارد و هم منزلت علمي و فكري او را در ميان نويسندگان معاصر مشخص مي نمايد.

كليد واژه‌ها: يكي بود يكي نبود، داستان كوتاه، ديدگاه،‌ نقد، رئاليسم، طنز