تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : جواد نظري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رسول رباني خوراسگاني- دکتر صمد کلانتري

تاريخ دفاع : 26/6/86

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي- فرهنگي موثر بر مساله نزاع جمعي (مطالعه موردي استان ايلام)

چكيده

پژوهش حاضر با هدف شناخت و تبيين عوامل جامعه شناختي مؤثر بر ميزان گرايش به نزاع جمعي به عنوان يکي از مهم ترين مسائل اجتماعي استان ايلام، در مناطق شهري و روستايي سه شهرستان استان اجرا گرديده است. به اين منظور پس از بررسي اجمالي تاريخچه موضوع و مکاتب و نظريه هاي مختلف موجود در اين زمينه، با استفاده از روش پيمايش و تدوين پرسشنامه اي مشتمل بر 140 سؤال در نمونه اي به حجم 384 نفر از زنان و مردان بالاي 15 سال مناطق شهري و روستايي سه شهرستان ايلام،چرداول و ايوان اقدام به جمع آوري اطلاعات گرديد. پس از استخراج و پردازش داده هاي جمع آوري شده و تهيه شاخص هاي آماري مناسب براي متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق، چهار روش آماري تحليل رگرسيون، ضريب همبستگي، آزمون T و آزمون تحليل واريانس مورد استفاده قرار گرفت. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که متغيرهاي «پرخاشگري»، «قوم گرايي» ، و «تجربه عيني نزاع» تأثير معني دار مثبت و ميزان کنترل اجتماعي و تحصيلات نيز تأثير معني دار منفي بر روي ميزان گرايش به نزاع داشته اند. همچنين بين دو گروه متأهل و مجرد و مکان زندگي(شهري و روستايي) در رابطه با متغير گرايش به نزاع تفاوت معني داري وجود داشت اما بين دو گروه زنان و مردان در رابطه با متغير گرايش به نزاع (به عنوان متغير وابسته) تفاوت معني داري مشاهده نشد. به عبارت ديگر جنسيت تأثير معني داري بر اين متغيرها نداشته است. همچنين ميزان گرايش به نزاع در بين سه شهرستان مورد مطالعه نيز تقريباً يکسان مي باشد.

واژه هاي کليدي: نزاع جمعي، پرخاشگري، قوم گرايي، تجربه عيني نزاع، کنترل اجتماعي و استان ايلام.