تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي يزدي پسند

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي دهقان نژاد

تاريخ دفاع : 23/3/86

رشته و گرايش : تاريخ- ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر مهدي مهرعليزاده

تاريخ سياسي اجتماعي اقتصادي اراک (سلطان آباد) از آغاز قاجار تا سال 1332 ش

چکيده

هدف از اين تحقيق بيان و شرح و توصيف موضوعات متنوع و مختلفي از نظر سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي شهر اراک از بدو تاسيس تا سال 1332 ش است که اهم آنها به شرح زير مي باشد.

علل پيدايش شهر اراک در دوره قاجار و اهميت سياسي – امنيتي آن براي حکومت و فعاليت هاي اقتصادي بخصوص قالي بافي و از نظر سياسي فعاليت گروه ها و احزاب و انتشار روزنامه ها و هفته نامه ها و بيان آداب و رسوم و مراسم مذهبي و اعياد و بازي ها محلي و معرفي زبان تاتي که از زبان هاي باستاني ايران مي باشد و معرفي آثار باستاني و تاريخي و جاذبه هاي گردشگري و شخصيت ها و مشاهير مذهبي – سياسي و علمي و فرهنگي و ادبي که در سطح ملي و جهاني شهرت دارند.

از آنجا که اين تحقيق در غالب تاريخ محلي انجام گرفته و تنها تاريخ سياسي نيست بلکه به زندگي فکري و فرهنگي و اجتماعي و نحوه خوراک و پوشاک و شيوه زيستي و معيشتي و انواع و اقسام پيشه ها و مشاغل در حوزه کشاورزي و خدمات و صنايع دستي که اساسا در تاريخ و مطالعات تاريخي جايي نداشته اند اشاره شده و به آنها پرداخته است.

روش تحقيق کتابخانه اي و در مورد آداب و رسوم از تحقيق ميداني استفاده شده است و سعي گرديده که در حد امکان از اسناد و شواهد تاريخي استفاده شود و مطلبي بدون سند و شواهد ارائه نگردد . در نتيجه مشخص شده که اراک شهري است که در دوره معاصربا هدفي مشخص و معين و بر اساس اصول مهندسي و شهر سازي دوران اسلامي و معماري جديد شکل گرفته است و اين شهر در دوره قاجار از نظر قالي بافي و تجارت آن نقش مهمي داشت و قالي ساروق اراک از معروفيت جهاني برخوردار بود و مردم اين شهر در فعاليت هاي سياسي دوران مشروطه و ملي شدن نفت همپاي ديگر شهر ها شرکت داشت و افراد با نفوذ اين شهر سه گروه روحانيت و مالکان و شاهزادگان قاجار بوده اند که اداره امور شهر دست اين افراد بود.

در تاريخ معاصر اراک شخصيت هاي معروفي پرورش يافته اند که در صحنه هاي سياسي و علمي و مذهبي و فرهنگي خوش درخشيدند به عنوان مثال قائم مقام فراهاني و امير کبيرکه از شخصيت هاي مشهور ايران مي باشند از اين خطه برخاسته اند.

و از نتايج به دست آمده در اين تحقيق و از مطالب آن در حوزه هاي سياس و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي محققين و دانشجويان تاريخ و علوم اجتماعي و سازمان هاي فرهنگي و گردشگري .... مي توانند استفاده نمايند .