تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمد نخعي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر علي اکبر کجباف- دکتر مرتضي دهقان نژاد

تاريخ دفاع : 29/7/85

رشته و گرايش : تاريخ- ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر مهدي مهرعليزاده

تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كاشمر (از 907 هـ. ق تا 1357 هـ.ش)

چکيده

در اين پژوهش، به تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، كاشمر تا حد امكان پرداخته شده است. اين تحقيق به صورت كتابخانه‌اي و ميداني، صورت گرفته است.

قدمت تاريخي كاشمر، به دوره‌ي پادشاهان ايران و توران مي‌رسد. كه به عنوان تخت‌گاه گشتاسب، محسوب مي‌گرديده است. در دوره ساسانيان، كاشمر از جمله‌ي شهرهايي بود، كه به خاطر وجود دين زرتشت، به آن توجه خاصي داشتند تا جايي‌كه شاهان ساساني به خاطر احياي دين زرتشت آتشكده‌اي در كشمر بنا نهادند.

كشاورزي كاشمر، در زمان ثبات و آرامش از رونق خاصي برخوردار بود به طوري كه از كاشمر به عنوان انبار غله‌ي خراسان ياد مي‌كنند.

وقف درآباداني، توسعه علم و دانش، زنده نگه داشتن ياد و خاطره امام حسين (ع) در كاشمر، نقش مؤثري داشته است.

ين، حوزه علميه قوي، همجواري با نيشابور، از مهمترين عوامل پرورش و تربيت علما و شعرا مي‌باشد. به طور كلي، فساد داخلي حكومت‌ها و ظلم و تعدي مأموران حكومتي، از جمله عوامل پيوستن مردم به گروه‌ها و قيام‌هاي مخالف با حكومت مركزي مي‌باشد.