تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سميه نيکو

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي امامي جمعه

تاريخ دفاع : 22/3/86

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : دکتر محمد بيدهندي

ايمان پژوهي از نگاه علامه طباطبايي

چكيده

ايمان از مهمترين مباحث كلام جديد مي باشد، به همين دليل توجه بسياري از انديشمندان را به خود جلب كرده است. نگاه جديد فيلسوفان غربي به ايمان باعث شده تا متفكران و پژوهشگران اسلامي در آثار فيلسوفان پژوهشي نوين را آغاز كنند، و به اين وسيله اشتراكات و تمايزات دو ديدگاه ( فيلسوفان غربي و اسلامي) را با فرضيات جديد بررسي كنند. اين تحقيق نيز با اين هدف، به بررسي ايمان كه از اساسي ترين آموزه هاي اعتقادي مي باشد، از نگاه علامه طباطبايي(ره) كه از مفسران و فيلسوفان مشهور قرن حاضر است مي پردازد.

بنابراين با اسناد و تحليل آثار علامه در اين رابطه حاصل آن شد كه مدلي كه علامه از ايمان به تصوير مي كشند، علي رغم تصور بعضي افراد، مدلي پيچيده و بسيار عميق مي باشد. مدل ايشان از ايمان يك مدل ساده صرف عقلاني و يا يك مدل ساده صرف تجربي نيست. بلكه از نظر ايشان ايمان، تركيبي درهم تنيده از معرفت، عمل و تسليم قلبي مي باشد، كه اشاره به هويت ذهني، زباني، رفتاري و قلبي ايمان دارد. ايماني كه به شخص حيات و به زندگيش معنا مي بخشد و او را به صفاتي زنده و پويا چون اطمينان، رضا، خشوع و غيره مزيّن مي کند. البته اين نكته قابل ذكر است كه انسان با تحصيل شرايطي خاص چون عمل صالح، اخلاص و ... در پرتو موهبت حق تعالي به آن حقيقت نائل مي شود. حقيقتي كه به زيباترين زبان (تمثيل) بيان شده است. و تمثيلي بودن آن از نظر علامه نشان دهنده ويژگي تعالي وتعلي بخش بودن ايمان است.