تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زليخا سبحاني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي دهباشي

تاريخ دفاع : 26/12/85

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : -

بررسي تأثير علم النفس ابن سينا برعلم النفس توماس آکويناس

چكيده

شناخت حقيقت زندگي در گرو معرفت به حقيقت است، تا کسي حقيقت نفس را نشناسد، ممکن نيست آخرت را با بصيرت بشناسد، از اين رو است که معرفت نفس کليد معرفت حق و شناخت آخرت است واصل دين نيز ايمان به خدا و روز جزا است وتا نفس را نشناسيم ، مرگ به عنوان يک مجهول وگاهي کابوس مبهم باقي مي ماند. حقيقت انسان در گروه اتحاد نفس با بدن است . وبدون نفس ، حقيقت آدمي بدست نمي آيد.

تحقيق ومطالعه در تاريخ فکر بشر نشان مي دهد که مسأله نفس از ديرباز توجه حکما و فلاسفه اقوام وملل مختلف را به خود معطوف داشته وموجب پيدايش عقايد وآراء گوناگون دربارة وجود وماهيت نفس وبقاء آن گرديده است .

دراين رساله برآنيم تا با مطالعه وتحقيق درآثار ابن سينا و آکويناس وآثاري که دربارة علم النفس اين دو فيلسوف نگاشته شده است، به بررسي تفاوتها و شباهتهاي نظريه ابن سينا و آکويناس دربارة اثبات وجود نفس، جاودانگي آن، رابطه نفس وبدن و مغايرت آن دو با يکديگر بپردازيم تا اين که هرچه بيشتر ماهيت نفس ونقش آن درمعرفت بشري وتکامل انسان از ديدگاه اين دوفيلسوف شناخته شود. و همچنين ميزان تأثير پذيري آکويناس از انديشه ابن سينا در مسأله علم نفس را ارزيابي کنيم.

اميد است که اين تحقيق مورد استفاده دانشجويان، دانش پژوهان وعلاقمندان به روانشناسي نظري و همچنين دانشجويان رشته فلسفه مفيد واقع شود.

کليد واژه: نفس، بدن، معرفت