تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محدثه حسيني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي دهباشي

تاريخ دفاع : 26/12/85

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : -

ماده، زمان و مکان در فلسفة لايب نيتس

چكيده

لايب نيتس يكي از فيلسوفاني است كه به بحث و بررسي راجع به حقيقت ماده پرداخته و كوشش ايشان در پاسخگويي منطقي به اين سؤال كه ماده چيست، او را به جانب آموزه مونادها كشانده است. بنابراين با نگرشي متفاوت از ساير فلاسفه در مورد حقيقت عالم و اذعان به اين مسئله كه همه اجزاي عالم از مونادها (عناصري لايتجزي روحي عالم) تشكيل شده به پويايي و توانمندي هستي قائل شد. براساس اين نگرش (ديناميكي) واقعيت و حقيقت مطلق را تنها از آن مونادها مي‌داند و براي چيزهاي ديگري غير از مونادها به خاطر بهره مندي از موناد، واقعيت نسبي قائل شده است.

به اجمال مي توان گفت كه نگرش ديناميكي لايب نيتس درست در مقابل نگرش مكانيكي دكارت صورت بندي شده است؛ زيرا برخلاف دكارت كه عالم را مانندي ماشين مي دانست كه براساس قوانين و اصول مكانيكي در حركت است، لايب نيتس طبيعت را پديده اي پويا و متحول معرفي كرد كه حركت ذاتي آن است. علاوه بر اين در مورد حقيقت ماده، زمان، مكان و حركت در فلسفه لايب نيتس بايد، گفت كه در همه اين مباحث، محوريت مونادها و اين مسأله كه واقعيت مطلق تنها از آن مونادها است بر تمام مسائل سايه افكنده و آن‌ها را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. بدين ترتيب، ماده، زمان، مكان ، از واقعيت برخوردارند اما نه واقعيت مطلق بلكه واقعيت نسبي .زمان ومکان در نظر وي اضافه هستند و ماده پديدار خوش بنياد است .

کليد واژه: ماده، زمان و مکان