تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ساره سالاري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فتحعلي اکبري

تاريخ دفاع : 26/12/85

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دکتر سعيد بيناي مطلق

رويكردهاي جديد به جامعه مدني هابز

چكيده

اصطلاح جامعه مدني مناقشه برانگيزترين مباحث فلسفه سياسي را به خود اختصاص مي دهد . توماس‌هابز ، ازبنيانگذاران مدرن اين مقوله به حساب مي آيد كه با مطرح كردن اين بحث در لوياتان، علاوه براينكه يك نوآوري دردنياي سياست بنام خود ثبت كرد، باعث شد تئوري وي با رويكردها و برداشتهاي مختلفي، تا امروز مواجه گردد. ازجمله اين رويكردها ، به نوعي بازگشت فلاسفه اي چون لاك ، روسو و هگل، با ديدگاههاي متفاوت، به اصول‌هابز درلوياتان است ؛ همچنين تفسيرها و روايتهاي مختلفي را از سوي دانشمندان امروز ، نسبت به مؤلفه‌هاي جامعه مدني‌هابز شاهد هستيم كه عبارتند از رويكردهاي خاص حقوقي و جامعه شناختي به حق و قانون طبيعي در لوياتان و قرارداد اجتماعي. همچنين برداشتهاي سياسي پيرامون دولت ، ‌تكليف سياسي ،‌ قدرت وآزادي ؛ ضمناً راهكارهابز در مسائل بين‌المللي نيز مورد توجه است.نتيجه اي كه ازرويكردهاي جديد به جامعه مدني‌هابز حاصل مي گردد، عبارت است ازاينكه وي عقل و اراده فرد را اساس جامعه، دولت وتكليف سياسي قرار مي دهد و بدين نحو معماي تحقق آزادي درعين رعايت قوانين را ‌پاسخ مي گويد.