تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيد حسن موسوي زاده

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود کتابي- دکتر نصراله پورافکاري

تاريخ دفاع : 14/12/85

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي ارتباط ميان توسعة آموزش عالي و توسعة سياسي در عصر رضاشاه

چكيده

هدف اصلي پايان نامة حاضر «بررسي ارتباط ميان توسعة آموزش عالي و توسعة سياسي در دورة رضاشاه» است. چگونگي پيدايش آموزش عالي و تاثير آن بر جامعة ايران ، شناخت مفهوم و شاخصهاي سنتي آموزش و مقايسة آن با مفهوم و شاخصهاي جديد آن ، و سرانجام شناخت مفاهيم مربوط به آموزش هاي جديد در توسعة فرهنگي ، از هدفهاي اين تحقيق به شمار مي رود.

روش تحقيق در اين پايان نامه ، روشي اسنادي است و با استفاده از منابع متقدم و متاخر تدوين شده است . سه خصيصة ملي گرايي ، تمرکزگرايي و تجددخواهي ، رضاشاه را واداشت که اصلاحات خود را - خاصه در مورد گسترش آموزش عالي – مطرح کند . البته خصيصة تجددخواهي بر دو خصيصة ديگر غلبه کرد و قصد او مبني بر ساختن ايراني نوين ( به ويژه در نيمة دوم حکومتش ) بعضا نيز با اعتقادات مذهبي و فرهنگي مردم مغايرت پيدا کرد . نتايج به دست آمده از اين تحقيق حاکي از آن است که آموزش عالي در دورة مورد نظر رشدي چشمگير داشته است . در مجموع با توجه به رويدادهاي سياسي و اجتماعي که پس از آن دوره به وقوع پيوست ( تحولات سياسي مربوط به دورة ملي شدن صنعت نفت و وقوع انقلاب اسلامي )، مي توان گفت که به واسطة اصلاحات آموزشي ، برخي از معيارهاي توسعة سياسي تحقق يافته است . بي ترديد گسترش آموزش عالي و رشد آگاهي سطح جامعه سبب مي شود که درخواستهاي اجتماعي و سياسي افزايش پيدا کند.