تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رضا قاسمي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر اسحاق طغياني

تاريخ دفاع : 2/12/85

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد مهدي نوريان

بررسي تحليلي و تطبيقي ابعاد اخلاقي مخزن الاسرار نظامي و بوستان سعدي

چكيده

درجوامع انساني، اخلاق، پديده اي است که پيوسته سلامت اجتماع و روابط انسانها را ضامن بوده است. و نبود يا کمرنگ شدن آن، مسئله اي است که هرجامعه را به تباهي مي کشد. درجوامع ديني، اخلاق، و رعايت آن در صدر مسائل است. و ادبيات يکي از بهترين زمينه ها را براي طرح مسائل اخلاقي و موضوعات مربوط به آن ايجاد مي کند. و زبان شعر، به ويزه در بيان موضوعات و مسائل اخلاقي، توانمند ترين زبانهاست.

سعدي ونظامي، از گويندگان مهم زبان فارسي، به اين مقوله توجّه خاص کرده اند و درآثار گرانقدر خود، بخصوص بوستان ومخرن الاسرار که از شاهکارهاي ادب فارسي محسوب مي شوند، سعي کرده اند عالي ترين سخنان را دراين باب به رشته نظم بکشند.

بنابراين شايسته است موضوع مهم اخلاق، که ميراث مهم فرهنگ اسلامي ويکي از اهداف والاي رسالت انبياست، در آثار وانديشه اين دوشاعر برجسته، مورد تطبيق، وتحليل و بررسي قرار گيرد، تا زواياي پوشيده آن برارباب علم وادب نمايان گردد و بشر امروز که نيازمنديش به درک و بيان و رعايت مسائل اخلاقي از هر زمان ديگر بيشتر آشکار شده است بتواند از آن گنجينه هاي ارزشمند برخوردار گردد.

بر اين اساس، پژوهشگر زير نظر استاد محترم راهنما، دکتر اسحاق طغياني، برآن شد تا با بررسي سرچشمه هاي اخلاق مرتبط با ادب فارسي، به بررسي تطبيقي و تحليلي مضامين شاخص اخلاقي بوستان سعدي و مخزن الاسرار نظامي بپردازد.

کليد واژه ها:

اخلاق، بوستان، مخزن الاسرار، انسان اخلاقي، ادبيات تعليمي.