تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : رسول محمدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي نوريان

تاريخ دفاع : 30/7/85

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمدرضا نصراصفهاني

تاثير پذيري مثنوي معنوي از انجيل مقدس و بررسي مضامين مشابه

چكيده

در اين پژوهش سعي بر اين است که داد و ستد فرهنگي مولانا و تاثير پذيري وي را از انجيل مقدس بررسي کنيم. هر چند در نگاه اول اين امر کمي غريب مي نمايد اما واقعيت امر اين است که اين تاثيرات وجود دارد در فصل هاي اول تلاش خواهد شد که به تشريح جايگاه حضرت عيسي در ادبيات فارسي پرداخته شود . سپس به تحليل و مرور شخصيت ان حضرت در مثنوي مي پردازيم . همچنين رابطه ي مولانا و مسيحيان از بحث هاي شيريني خواهد بود که مي تواند راهگشي بحث منظور باشد با آگاهي از موقعيت هاي تاريخي و جغرافياي قونيه در قرن هفتم تاثيرپذيري از مسيحيت را در مولانا پديده اي عادي و طبيعي مي دانيم . از بخش هاي مهم اين پژوهش داستان ها و موضوعاتي از مثنوي است که ريشه در انجيل مقدس دارد و با تفاوت هايي در کتب ديگر رايج شده است و به دنبال آن داستان ها و موضوعاتي پيراوش حضرت عيسي است که نزد مسلمانان رايج است ولي در انجيل مقدس سخني از آن ها نيست . در بخش پاياني مضامين مشابه ميان مثنوي و انجيل مقدس مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين بخش هر دو اثر را عرفاني و نزديک به هم مي بينيم.