تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : صمد عبدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدحسين رامشت- دکتر جواد خوشحال

تاريخ دفاع : 23/12/85

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : -

رديابي آثار يخچالي کواترنر در حوضه آبريز رودخانه بوانات

چكيده

با توجه به اينکه تحولات اقليمي، بخصوص تحولات اقليمي دوران چهارم، همواره چهره زمين را دستخوش تغيير کرده است، شناسايي و رديابي آثار اين تحولات، مقوله اي مهم براي ژئو مرفولوژيستها محسوب مي شود،يکي از مهمترين شواهد تغييرات وتحولات اقليمي دوران چهارم، وجود آثار يخچالهاي طبيعي باقي مانده ازاين دوره مي باشد.

در اين رساله ، به شناسايي ورديابي آثار يخچالي در حوضه آبريز رودخانه بوانات، پرداخته شده وضمن شناسايي و معرفي آثار يخچالي عهد چهارم در اين منطقه با روش هاي معمول ژئومرفولوژي ، به بازسازي شرايط محيطي در سردترين فاز يخچالي پرداخته ورابطه تعادل آب ويخ ،درگذشته منطقه مورد بررسي قرار گرفته است .براين اساس در حوضه مورد مطالعه، ميزان دماي متوسط ساليانه حدود6/9 درجه سانتيگراد سردتر از امروزبوده، وميزان بارش از 2/1برابر در ارتفاعات تا8/1 برابر در مناطق کم ارتفاعتر حوضه بيشتر بوده که اين شرايط زمينه را براي فعاليت يخچالها فراهم مي کرده است.همچنين با توجه به شواهد ژئومرفيک درمنطقه مانند سيرکهاي يخچالي ،دره ههاي يخچالي ودره هاي معلق وجود آثار يخچالي در اين حوضه به اثبات رسيده است.

نتايج اين پژوهش، به اثبات آثار يخچالي در حوضه منجر شده که اين امر زمينه را براي مطالعات آب وخاک وهمچنين آمايش سرزمين ،در آينده فراهم مي کند.