تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سيد ابراهيم موسوي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدعلي چلونگر

تاريخ دفاع : 16/12/85

رشته و گرايش : تاريخ-اسلام

استاد مشاور : دکتر اصغر منتظرالقائم

تشيع درخوزستان از قرن اول تا صفويه

چکيده

ابتدا سابقه تاريخي خوزستان قبل از ورود اسلام به منطقه، فتح شهرهاي آن، دلايل گسترش تشيع، خاندان هاي شيعي در خوزستان به بحث مي پردازد. وجود خاندان هاي شيعي بزرگ چون مهزيار ونوبختي که از جهات مختلف به نشر انديشه هاي شيعي وتلاش در راه احياي مبادي واصول آن پرداختند.

خاندان نوبختي از جهت علمي و تربيت افراد و ارتباط با حکومت ها به اين مهم پرداختند و خاندان مهزيار از طريق وکالت وسفارش ائمه و تلاش براي تربيت افراد وارتباط با شيعيان وسعي در گسترش تشيع در اين ناحيه داشتند. زيرا که گسترش تشيع در خوزستان بسته به تلاش اين دو خاندان و دولت آل بويه وعالمان و دانشمندان بزرگي چون حسن وحسين اهوازي وصدها عالم وفقيه ديگر بوده است. تلاش هاي عضد الدوله واقدامات علمي وفرهنگي او تاسيس کتابخانه واينکه خوزستان نخستين خاستگاه شيعه اسماعيلي در عسکر مکرم بوده است وشهرهاي شيعه نشين، اوضاع اقتصادي ـ اجتماعي خوزستان، وضعيت مذهب در آن وانديشه هاي قبل از صفويان مانند حروفيه، مشعشعيان که همزمان با هم بودند و مطرح کردن ماهيت اجتماعي وفکري مشعشعيان و انديشه هاي متصوفانه وغاليانه ايشان، رهبران و سرانجام آنها پرداخته است.