تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده ادبيات و علوم انساني

رشته فلسفه

گرايش غرب

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

نقد آراء کانت توسط متفکران اسلامي

دکتر محمدعلي اژه اي

دکتر مهدي دهباشي

ابوالقاسم مستشاري

74.4.13

1

علت غايي در فلسفه اسلامي و اعراض از آن در بعضي از فلسفه هاي جديد

دکتر رضا داوري

دکتر مهدي دهباشي

لطف اله مهديخاني

74.4.13

2

دو حاشيه محاکمات (المنط ارابع) از ميرزاجان با غنوي و آقا حسين خوانساري

دکتر محمدعلي اژه اي

دکتر فتحعلي اکبري

حسين طريقت پور

74.6.26

3

ترجمه، شرح و بررسي مباحثي در منطق فلسفي

-

دکتر محمدعلي اژه اي

سعادت حبيب اللهي

74.9.-

4

ترجمه، شرح و نقد قسمتي از کتاب مساله شناخت، اثر آلفر جولزآير

دکتر محمدعلي اژه اي

دکتر مهدي دهباشي

محمدرضا بلانيان

75.11.-

5

نقد و بررسي مباني انسان محوري در فلسفه غرب ( قرن نوزده و بيست )

دکتر فتحعلي اکبري

دکتر مهدي دهباشي

همايون آقائي

75.12.26

6

تحقيقي در مباحث الهيات عيون الحکمه

دکتر مهدي دهباشي

دکتر فتحعلي اکبري

عليداد کيماسي

76.3.19

7

ترجمه و شرح نقد عقل عملي ايمانوئل کانت

دکتر فتحعلي اکبري

دکتر مهدي دهباشي

کريم مسعودي

76.4.10

8

ترجمه و شرح کتاب "اثبات اصول فلسفه دکارت به روش " هندسي " اثر اسپينوزا

دکتر مرتضي حاج حسيني

دکتر محمدعلي اژه اي

نجف گرگين

76.5.28

9

ترجمه‌ و بررسي‌ «آموزه‌ هيوم‌ درباب‌ فاهمه‌» اثر رالف‌ چرچ‌

دکتر مرتضي حاج حسيني

دکتر مهدي دهباشي

عبدالرضا صفري

76.7.13

10

انتقادات سهروردي بر حکمت مشاء( نقد و بررسي حکمت مشاء از ديدگاه سهروردي )

دکتر مرتضي حاج حسيني

دکتر فتحعلي اکبري

حسينعلي آقابابائيان

77.1.25

11

ترجمه‌ و تحقيق‌ چهار تامل‌ از " تاملات‌ دكارتي‌" مقدمه‌اي‌ برپديدارشناسي‌

دکتر فتحعلي اکبري

دکتر مهدي دهباشي

امراله معين

77.3.23

12

ترجمه‌ و شرح‌ گزيده‌اي‌ از مقالات‌ جلد1و2 كتاب‌ ارزيابي‌هاي‌ نقادانه‌-درباره‌ فلسفه‌ كانت

دکتر محمدجواد صافيان

دکتر مهدي دهباشي

محسن غلامعليان

77.7.1

13

ترجمه و شرح درآمدي به فلسفه ذهن، اثر جورج گراهام

دکتر مهدي دهباشي

دکتر مرتضي حاج حسيني

قدرت الله احمدي

77.7.21

14

مقدمه‏اي بر اخلاق كانت

دکتر محمود کتابي

دکتر مهدي دهباشي

علي اکبر عليزاده

77.8.25

15

ترجمه و شرح قسمتي از كتاب «مسئلة شناخت» اثر : آلفرد جولز آير

دکتر محمدعلي اژه اي

دکتر مهدي دهباشي

محبوب السادات رضوي

77.8.30

16

نفس و ارتباط آن با بدن در حكمت متعاليه و فلسفه لايب نيتس

دکتر عباس شيخ شعاعي

دکتر فتحعلي اکبري

عبدالمحمد دورقي

78.4.29

17

انسان در نظر ژان پل سارتر

دکتر محمدجواد صافيان

دکتر مهدي دهباشي

احمد تکين

78.9.14

18

عالم از ديدگاه مرلوپونتي

دکتر محمدجواد صافيان

دکتر مرتضي حاج حسيني

مرضيه پيراوي ونک

78.9.14

19

انسان از ديدگاه امام خميني و كي يرگه گور

 دکتر محمدجواد صافيان دکتر عباس شيخ شعاعي

دکتر فتحعلي اکبري

زينب صانعي

78.10.7

20

نقد و بررسي اشكالات غزالي بر فلسفه

 دکتر فتحعلي اکبري استاد حسين شفيعي

دکتر مرتضي حاج حسيني

نرگس معين

78.11.14

21

ادراكات اعتبـــاري

دکتر فتحعلي اکبري

دکتر مرتضي حاج حسيني

فضيلت روحاني

78.11.17

22

ترجمه، شرح و بررسي گزيده اي از کتاب فلسفه دين، مجموعه مقالات، ويراسته مايکل پترسون و ديگران

دکتر فتحعلي اکبري

دکتر محمدعلي اژه اي

خليل موحد

78.12.8

23

ترجمه و شرح بخشي از كتاب ‹‹ هرمنوتيك معاصر›› تاليفژوزف بلايشر همراه با مقدمه و تحقيق

دکتر مهدي دهباشي

دکتر مرتضي حاج حسيني

سعيد جهانگيري اصفهاني

78.12.15

24

تحليل و بررسي انتقادات پوپر بر آراء افلاطون و ارسطو در باب دموکراسي

دکتر محمدجواد صافيان

دکتر فتحعلي اکبري

عليرضا صديقين

79.4.7

25

بررسي معناي ايده‏اليسم در فلسفه كانت

دکتر محمدجواد صافيان

دکتر محمدعلي اژه اي

حميد منصوري

79.6.26

26

آزادي در فلسفه كانــــت

-

دکتر مهدي دهباشي

بتول صادقيان

79.6.26

27

معرفت و شناخت از نظر لايبنيتس

دکتر مهدي دهباشي

دکتر محمدعلي اژه اي

فرشته عبدالهي

79.10.27

28

اخـــــلاق هگـــــــل

-

دکتر محمدجواد صافيان

فاطمه نيکبخت

80.1.19

29

تفكر سياسي نيچه

دکتر محمود کتابي

دکتر محمدجواد صافيان

فريبا پسندي

80.6.7

30

تحقيق و ترجمه كتاب «التعليقات » ابن سينا

دکتر مرتضي حاج حسيني

دکتر فتحعلي اکبري

سعيد هادي نجف آبادي

80.6.27

31

اختيار و اراده آزاد در فلسفه لايبنيس

دکتر سعيد بيناي مطلق

دکتر محمدعلي اژه اي

رضوان اکبري

80.6.29

32

جايگاه دين در فلسفه هگل

-

دکتر مهدي دهباشي

فريبا غلاميان

80.11.15

33

وجود شناسي افلاطون

دکتر محمود بيناي مطلق

دکتر سعيد بيناي مطلق

احمد برکات ديباجي

81.4.16

34

كانت و بشر انگاري

دکتر يوسف شاقول

دکتر محمدجواد صافيان

گودرز شاطري

81.6.26

35

تحليل و بررسي آراء حکيم مدرس طهراني در موضوع حمل

-

دکتر مرتضي حاج حسيني

محمدتقي رکني لموکي

81.6.27

36

شناخت شناسي از ديدگاه پرس

دکتر سعيد بيناي مطلق

دکتر مهدي دهباشي

مريم عرب گورچوئي

81.6.27

37

فلسفه سياسي كانت

دکتر يوسف شاقول

دکتر محمدعلي اژه اي

علي رضا علمدار ميبدي

81.7.15

38

بررسي نظرية ابطال‌پذيري پوپر و انتقادات وارد بر آن

-

دکتر محمدعلي اژه اي

اصغر سليمي نوه

81.9.20

39

آزادي در نظر ژان – پل سارتر

-

دکتر فتحعلي اکبري

روح انگيز سوراني

82.4.21

40

بررسي نظريه معني داري از ديدگاه ويتگنشتاين

دکتر محمدعلي اژه اي

دکتر مرتضي حاج حسيني

صفورا علوي نژاد

82.6.23

41

ترجمه و شرح معاني مختلف وجود نزد ارسطو اثر فرانتس برنتانو

-

دکتر سعيد بيناي مطلق

اعظم اعتمادي فر

82.6.25

42

تحليل مسئله زمان در فلسفه برگسن

دکتر سعيد بيناي مطلق

دکتر مهدي دهباشي

مرتضي ميرزائي

82.6.25

43

تأثيرپذيري فلسفه از علم در نظر وايتهد

-

دکتر مهدي دهباشي

زهرا مولوي وردنجاني

83.1.30

44

پسامدرنيسم و مولتي مديا

-

دکتر محمدجواد صافيان

سيد رضا حسيني

83.2.13

45

جايگاه دين در فلسفه كانت

دکتر سعيد بيناي مطلق

دکتر يوسف شاقول

مهديه محمدي توغري

83.2.27

46

فلسفه تکنولوژي از ديدگاه هيدگر

-

دکتر سعيد بيناي مطلق دکتر فتحعلي اکبري

جعفر بانشي

83.3.31

47

شناخت روشمند خطا در عصر روشنگري

-

دکتر فتحعلي اکبري

علي قرباني

83.3.31

48

قدرت و حقيقت از نظر ميشل فوکو

دکتر يوسف شاقول

دکتر محمدجواد صافيان

ظهراب هاشمي

83.6.7

49

رابطه نفس و بدن از نظر عقل گرايان

-

دکتر مهدي دهباشي

فاطمه نکوئي شهرکي

83.6.28

50

تشابهات تجربه در فلسفه کانت

-

دکتر يوسف شاقول

رضا ماحوزي

84.4.5

51

اخلاق در فلسفه نيچه

-

دکتر محمدجواد صافيان دکتر يوسف شاقول

معصومه پارسا

84.4.8

52

دکارت و بشرانگاري

-

دکتر محمدجواد صافيان

محمود ايزدپناه

84.4.14

53

فضيلت اخلاقي در نظر ارسطو دکتر يوسف شاقول دکتر سعيد بيناي مطلق زهرا رفيعي پور 84.7.10 54
شناخت شناسي فمينيستي - دکتر سعيد بيناي مطلق دکتر يوسف شاقول فرزانه انصاري پور 84.7.26 55
زبان در هرمنوتيک فلسفي گادامر - دکتر يوسف شاقول دکتر محمدجواد صافيان ليلا سياوشي 84.7.30 56
مبناگرايي در معرفت شناسي غرب - دکتر مهدي دهباشي سيد نصيراحمد حسيني 84.11.12 57
ضرورت و احتمال در قوانين طبيعي و توصيفات علمي از نظر فلاسفة قرن نوزده و بيست - دکتر مهدي دهباشي مژگان صفرزاده 84.12.3 58
فلسفه‌ي تاريخ هگل - دکتر مهدي دهباشي علي برخورداري 85.4.28 59
شهود ذوات در پديدارشناسي هوسرل دکتر فتحعلي اکبري دکتر محمدعلي اژه اي يحيي صولتي 85.6.19 60
افلاطون به روايت هگل - دکتر يوسف شاقول دکتر سعيد بيناي مطلق ميثم سفيدخوش 85.6.22 61
مباني فلسفي سکولاريسم در دورة جديد قرون (19-15) - دکتر مرتضي حاج حسيني علي مراد حسيني 85.6.28 62
اشراق از نظر اگوستين - دکتر فتحعلي اکبري اکبر محمدي 85.12.26 63
رويكردهاي جديد به جامعه مدني هابز دکتر سعيد بيناي مطلق دکتر فتحعلي اکبري ساره سالاري 85.12.26 64
ماده، زمان و مکان در فلسفة لايب نيتس - دکتر مهدي دهباشي محدثه حسيني 85.12.26 65
بررسي تأثير علم النفس ابن سينا برعلم النفس توماس آکويناس - دکتر مهدي دهباشي زليخا سبحاني 85.12.26 66
مدينه فاضله و حکومت هاي ممکن از نظر افلاطون - دکتر سعيد بيناي مطلق دکتر فتحعلي اکبري اکرم شيرزاد 86.4.3 67
ديدگاه ملاصدرا و افلوطين در باره ي صدور كثير از واحد دکتر سعيد بيناي مطلق دکتر مهدي دهباشي دکتر عباس شيخ شعاعي زهرا فصيحي دستجردي 86.6.18 68
بررسي جنبه هاي فلسفي تراژدي‌هاي يونان بوستان هلن اوليايي نيا دکتر سعيد بيناي مطلق دکتر محمدجواد صافيان عليرضا محمدي بارچاني 86.6.19 69
فهم پذيري صفات الهي دکتر فتحعلي اکبري دکتر غلامحسين توکلي حسين نادري 86.7.18 70
معاني عقل از ديدگاه دكارت و مولانا دکتر مهدي دهباشي دکتر عباس شيخ شعاعي ستار طهماسبي 86.7.25 71
عشق افلاطوني به تفسير فيچينو و مقايسه آن با ابوعلي سينا - دکتر سعيد بيناي مطلق دکتر غلامحسين توکلي الهام شيرخاني 86.7.29 72
مباني نظري انديشه هاي سياسي امام خميني دکتر حسين هرسيج دکتر فتحعلي اکبري محسن شيراوند 86.8.16 73
هنر در فلسفه شلينگ دکتر محمدجواد صافيان دکتر يوسف شاقول امين بيت مشعل 86.9.25 74
معرفت از ديدگاه دكارت دکتر سعيد بيناي مطلق دکتر مهدي دهباشي سيد حسين کاظمي 86.12.22 75
بررسي تطبيقي حدود و اعتبار عقل نزد ملاصدرا و کانت - دکتر مهدي دهباشي عيسي نجم آبادي 87.4.17 76
بررسي تحليلي نقش خيال در معرفت شناسي و وجود شناسي ابن عربي دکتر فتحعلي اکبري دکتر مهدي دهباشي ابراهيم رضايي 87.6.24 77
هنر و زيبايي از نگاه سنت گرايان معاصر - دکتر يوسف شاقول دکتر محمود بيناي مطلق فاطمه صانعي 87.6.26 78
مرگ در انديشه كي ير كه گور - دکتر محمدجواد صافيان محمد مهدوي نسب 87.6.26 79
اصالت ايمان در نظر پاسكال - دکتر مهدي دهباشي اعظم سليمي بني 87.6.27 80
زبان از نظر افلاطون - دکتر محمود بيناي مطلق دکتر سعيد بيناي مطلق رضا كورنگ بهشتي 87.6.27 81
فلسفه ي عرفان (معرفت شناسي تجربه عرفاني) دكتر علي اكبر افراسياب پور دکتر مهدي دهباشي مهدي ميرابيان تبار 87.6.27 82

 

رشته فلسفه

گرايش منطق

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

ترجمه تلخيص البرهان ارسطو طاليس تاليف ابن رشد

-

دکتر فتحعلي اکبري

صديقه اسدي

82.4.28

1

مباني فلسفي منطق فازي

دکتر محمدجواد صافيان

دکتر محمدعلي اژه اي

پري نوش کريمي

82.7.23

2

ترجمه و تحقيق در كتاب «تاريخ منطق صوري»

-

دکتر مرتضي حاج حسيني

مجيد شريعتي فر

82.12.24

3

ترجمه و شرح بخشي از کتاب «Development of logic» درباره گوتلب فرگه

-

دکتر مرتضي حاج حسيني

محمدباقر عليرضايي

83.6.30

4

بررسي و تفسير آراء استراوسون پيرامون موضوع و محمول

-

دکتر مرتضي حاج حسيني

مرضيه صالحي ابرقوئي

83.6.30

5

ترجمه و شرح فصل اول كتاب رشد منطق نيل

-

دکتر محمدعلي اژه اي

فرشته هاشمي

83.6.31

6

ترجمه و شرح پنج فصل اول كتاب‌ ‌‌"مقدمه‌اي بر منطق و روش‌شناسي علوم قياسي‌" نوشته آلفرد تارسكي - دکتر محمدعلي اژه اي محمدمهدي بحريني 83.10.19

7

ترجمه و شرح نيمه دوم كتاب "مقدمه اي بر منطق و روش شناسي علوم قياسي" اثر آلفرد تارسكي

-

دکتر محمدعلي اژه اي

مهدي بهنيافر

83.11.25

8

پارادوکس دروغگو و ديدگاههاي مختلف درباره آن

-

دکتر مرتضي حاج حسيني

مجيد سليمانيان

84.3.18

9

معناي اسم خاص و نوع طبيعي مطابق ديدگاه كريپكي و پاره اي از منتقدان - دکتر محمدعلي اژه اي عليرضا رئيسي 84.6.30 10
نقد و بررسي تئوري توصيفات راسل - دکتر مرتضي حاج حسيني محمود اماني 84.12.1 11
منطق‌هاي چند ارزشي لوكاسيه ويچ و پست و زير ساختهاي فلسفي آنها - دکتر مرتضي حاج حسيني روح الدين مبارز 85.6.28 12
معناشناسي جهان‌هاي ممکن و منطق معرفت - دکتر مرتضي حاج حسيني فاطمه قاسم پور 86.12.20 13
استلزام محاوره اي - دکتر محمدعلي اژه اي مهران نوري 87.3.11 14

 

< 1 2 3 4 5 6