تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده ادبيات و علوم انساني

رشته علوم اجتماعي

گرايش جامعه شناسي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي تاثير تبليغي برنامه هاي تلويزيون بر خانواده در شهر اصفهان

 دکتر محمود کتابي تيمور کوشا

دکتر فروغ السادات عريضي

محمود کيوان آراء

73.12.-

1

تعريف مفاهيم مربوط به مواد مخدر و روانگردان

دکتر مهدي طالب

دکتر فريدون وحيدا

محمدتقي شهبازي

73.12.13

2

بررسي زمينه هاي جامعه شناختي پيدايش عرفان و تصوف در ايران

دکتر فريدون وحيدا

دکتر مهدي دهباشي

محمدباقر ملک ابي

74.2.23

3

پيامدهاي مهاجرت شهر اهواز

دکتر علي اصغر مهاجراني

دکتر صمد کلانتري

عزيز حزباوي

74.4.-

4

اسکان و ساماندهي عشاير دشت شيبلو در استان آذربايجان غربي

دکتر سيروس شفقي

دکتر نصراله پورافکاري

باقر حسين پور

74.4.-

5

بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دبيرستاني تحت پوشش کميته امداد امام خميني در طي ايام تعطيلات تابستاني در شهرستانهاي شهرکرد و بروجن

دکتر فروغ عريضي

دکتر فريدون وحيدا

سيامک شهابي

74.4.-

6

خصوصي سازي آموزش عالي و بررسي اثرات و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي آن

دکتر صادق بختياري

دکتر محمود کتابي

رضا رحيمي کليشادي

74.4.-

7

«جامعه شناسي آموزش و پرورش» بررسي تطبيقي نظام جديد آموزش متوسطه و نظام قبلي (غيرواحدي) براساس تغييرات اجتماعي در شهر کرمان

دکتر حسين رفيعي الحسيني

دکتر بهجت يزدخواستي

رحمت اله دادور

74.4.-

8

جامعه شناسي انقلاب بررسي جامعه شناختي انقلاب کمونيستي چين(1949)

دکتر فريدون وحيدا

دکتر محمود کتابي

غلامحسن رمضاني

74.4.24

9

نقش هاي زنان و تغييرات جمعيتي در روستاهاي شهرستان تايباد

دکتر داريوش حيدري بيگوند

دکتر هما زنجاني زاده

ابوالقاسم مودودي

74.6.-

10

علل‌ عدم‌ كارايي‌ نيروي‌ انساني‌ و نقش‌ منفي‌ آن‌ در توسعه‌ اقتصادي‌ - اجتماعي‌ استان‌ لرستان‌ (با تاكيد موردي‌ بخش‌ پاپي‌)

دکتر علي اصغر مهاجراني

دکتر صمد کلانتري

قدرت ديناروند

74.6.25

11

بررسي‌ ريشه‌هاي‌اجتماعي‌ بيكاري‌ ديپلمه‌هاي‌ شهر مشهد

 دکتر احمد حامد مقدم غلامرضا صديق اورعي

دکتر نصراله پورافکاري

محمدحسن آمنا

74.7.30

12

بررسي‌ توزيع‌ نيروي‌ انساني‌ شاغل‌ در آموزش‌ و پرورش‌ استان‌ آذربايجان‌ شرقي‌ براي‌ دوره‌تحصيلي‌ متوسطه‌ در سال‌ تحصيلي‌ 74-73 ( تاثير عوامل‌ اجتماعي‌ - اقتصادي‌ بر توزيع‌ نيروي‌انساني‌)

دکتر علي اصغر مهاجراني

دکتر صمد کلانتري

سعيد حسيني رودبرده

74.10.16

13

عوامل بازدارنده فرهنگي اجتماعي توسعه در شهر خميني شهر

 دکتر علي اصغر مهاجراني تيمور کوشا

دکتر محمود کتابي

عباس حداديان

75.4.18

14

بررسي تاثير صنعت بر ساختار اقتصادي اجتماعي شهرستان لنجان

دکتر ابراهيم انصاري

دکتر نصراله پورافکاري

ابراهيم ترکي باغبادراني

75.4.26

15

علل‌ و عوامل‌ موثر بر خودكشي‌ در استان‌ اصفهان‌ و مطالعه‌ راههاي‌ پيشگيري‌ از آن‌

 دکتر قربانعلي اسداللهي تيمور کوشا

دکتر فريدون وحيدا

ابوالقاسم فاتحي

75.4.30

16

موانع فرهنگي اجتماعي توسعه روستايي در شهرستان سقز

دکتر حشمت ا... طبيبي

 دکتر محمود کتابي دکتر مجيد کارشناس

خالد توکلي

75.5.6

17

کاربردهاي کامپيوتر در تحقيقات اجتماعي

دکتر نصراله پورافکاري

دکتر محمدعلي نعمت بخش

وحيد قاسمي

75.5.18

18

نقش صنايع همجوار بر تحول ساختار اجتماعي-اقتصادي شهرستان مبارکه

 دکتر ابراهيم انصاري دکتر علي اصغر مهاجراني

دکتر نصراله پورافکاري

سيد مسعود مدني

76.4.3

19

تحليلي‌ بر روش‌ جامعه‌ شناسي‌ تفهمي‌ ماكس‌ وبر

دکتر ابراهيم انصاري

 دکتر فريدون وحيدا دکتر محمود کتابي

شهريار سلامي

76.8.-

20

جامعه‌شناسي‌ ادبيات‌ داستاني‌ ازانقلاب‌ مشروطه‌ تا انقلاب‌ اسلامي‌

دکتر احمد اخوت

دکتر فريدون وحيدا

شاپور بهيان

76.9.26

21

بررسي‌ عوامل‌ موثر بررضايت‌ شغلي‌ مربيان‌ امور تربيتي‌ شهر تهران‌

دکتر صمد کلانتري

دکتر فروغ السادات عريضي

محمدصادق عيار

76.11.-

22

بررسي‌ فرآيند پيدايش‌ و رشد طبقه‌ متوسط‌ جديد در ايران‌ (مطالعه‌ موردي‌ شهرايلام‌)

 دکتر محمود کتابي دکتر مجيد کارشناس

دکتر ابراهيم انصاري

علي فيض اللهي

76.11.8

23

قشربندي‌ اجتماعي‌ ازديدگاه‌ شهيد مطهري‌

دکتر مرتضي حاج حسيني

 دکتر ابراهيم انصاري دکتر مجيد کارشناس

يوسف فتحي

76.11.18

24

بررسي‌ "توسعه‌ فرهنگي‌" درآراء و انديشه‌هاي‌ دكتر علي‌ شريعتي‌

 دکتر محمود کتابي دکتر مهدي دهباشي

دکتر مجيد کارشناس

ناهيد جهاني نسبت

76.12.25

25

تاثيرات‌ منفي‌ فقر در وضعيت‌ تحصيلي‌ دانش‌آموزان‌ دختر سالهاي‌ اول‌ دبيرستانهاي‌ اصفهان‌

 دکتر منوچهر خردمندنيا تيمور کوشا

دکتر محمود کتابي

هما بخت آور

76.12.26

26

مقايسه ميزان تطابق عوامل انحطاط دول ابن خلدون با داده هاي تاريخي-اجتماعي ايران

دکتر فريدون وحيدا

دکتر ابراهيم انصاري

فروغ السادات اخضري

77.-.-

27

بررسي عوامل مؤثر بر كارايي دبيران در تدريس (دبيرستانهاي شهرستان قاين)

تيمور کوشا

دکتر فروغ السادات عريضي

علي عبداله زاده

77.6.25

28

بررسي‌ عوامل‌ موثر بر توسعه‌ نيافتگي‌ جامعه‌ شناسي‌ در ايران‌

 دکتر مهدي دهباشي تيمور کوشا

دکتر مجيد کارشناس

هادي عبدالملکي

77.6.30

29

بررسي اثرات اجتماعي بازيهاي كامپيوتري بر دانش‏آموزان پسر كلاس سوم راهنمايي شهراصفهان سال تحصيلي 77 - 76

دکتر فروغ السادات عريضي

دکتر صمد کلانتري

سيروس احمدي

77.7.22

30

ابعاد اجتماعي خصوصي سازي نهاد پزشکي ( مطالعه موردي : بيمارستانهاي شهر اصفهان )

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر ابراهيم انصاري

ابراهيم مسعودنيا

77.12.10

31

بررسي موانع فرهنگي توسعه اقتصادي در شهر ايلام

دکتر مهدي اديبي

دکتر نصراله پورافکاري دکتر محمود کتابي

مراد بوژاني يگانه

77.12.26

32

بررسي عوامل مؤثر بر تغيير و تحول اراضي و واحدهاي بهره‏برداري زراعي ايران ‹‹ مطالعه موردي : شهرستان اصفهان ››

علي اصغر مهاجراني

دکتر نصراله پورافکاري

حسين اصلاحي

78.3.30

33

بررسي بحران هويت جوانان، ارتباط آن با برخي متغيرهاي اجتماعي ( نمونه دانش آموزان شهر اصفهان )

تيمور کوشا

دکتر فريدون وحيدا

بهرام بيات

78.7.28

34

مباني جامعه عقلانيت ( با تكيه بر آراء وبر ، هابرماس ، ريتزر ، ميشل فوكو و عقلانيت اسلامي )

دکتر صمد کلانتري

دکتر ابراهيم انصاري

محمدرضا ايران منش

78.11.16

35

بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش پسران نوجوان و جوان زندان اصفهان به مواد اعتياد آور

دکتر ابراهيم انصاري

دکتر نصراله پورافکاري دکتر مهدي اديبي

علي موسي نژاد

78.12.25

36

درآمدي بر جامعه شناسي دين تحليل ساختار انديشه اجتماعي سيد جمال الدين اسدآبادي

علي رباني

دکتر مهدي اديبي

محمد قلي پور

79.1.29

37

بررسي علل و تبعات از خودبيگانگي و خودباوري دانشجويان « مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه اصفهان»

دکتر ابراهيم انصاري

دکتر صمد کلانتري

معرفت الله بيگدلي

79.3.21

38

جواني جامعه ايران و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي آن

تيمور کوشا

دکتر بهجت يزدخواستي دکتر علي اصغر مهاجراني

سيد رضا حسيني

79.7.30

39

بررسي نگرش بوميان نسبت به غير بوميان و تاثير آن بر ميزان مشاركت اجتماعي در شهر بندر عبـــاس

تيمور کوشا

دکتر محمود کتابي دکتر فروغ السادات عريضي

منصور اخلاقي پور

79.10.17

40

زمينه‏هاي اجتماعي سنت گرايي و تجدد خواهي در ايران (‌از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي)

دکتر مهدي اديبي

دکتر صمد کلانتري

جواد افشارکهن

79.10.20

41

بررسي و تبيين علل اجتماعي موثر بر آنومي در بين دانش آموزان دبيرستاني و پيش دانشگاهي شهراصفهان

 تيمور کوشا علي رباني

دکتر محمود کتابي

نسرين پنجه پور

79.12.23

42

کارکرد دروس علوم اجتماعي دوره آموزش متوسطه در بهنجار کردن کنش اجتماعي

تيمور کوشا

دکتر فروغ السادات عريضي دکتر فريدون وحيدا

زهره المدرس

79.12.23

43

بررسي جامعه شناختي موانع اجتماعي فرهنگي توسعه در شهرستان فارسان

دکتر علي اصغر مهاجراني

دکتر نصراله پورافکاري دکتر رسول رباني

ستار صادقي ده چشمه

80.6.26

44

تحليل جامعه شناختي نقش روابط متقابل اسطوره ها و ساختارهاي اجتماعي در تحولات تاريخي

 دکتر لقمان دهقان نيري دکتر فروغ السادات عريضي

دکتر نصراله پورافکاري

يوسف کرادي کراده

80.6.31

45

تحليل جامعه شناختي نقش زنان روستايي در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي

دکتر علي اصغر مهاجراني

دکتر مهدي اديبي سده

موسي شعبانپور

80.6.31

46

عوامل اجتماعي – اقتصادي موثر بر نظام ارزشي دانش آموزان دوره متوسطه شهراصفهان در مقايسه با والدين آنان (مناطق 3 و 4 آموزش و پرورش اصفهان )

دکتر فريدون وحيدا

دکتر فروغ السادات عريضي

مريم اولادي

80.7.8

47

بكارگيري نابجاي نيروي انساني متخصص وپيامدهاي اجتماعي واقتصادي آن

دکتر علي اصغر مهاجراني

دکتر نصراله پورافکاري

محمدتقي يحيي زاده ساروي

80.7.10

48

بررسي تئوريهاي جامعه شناسي انقلاب و ميزان انطباق آنها با انقلاب مشروطه ايران

دکتر مهدي اديبي سده

دکتر بهجت السادات يزدخواستي

جلال نوحي

80.11.7

49

بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي موثر بر اشتغال زنان (مورد: شهرستان قائنات)

دکتر مهدي اديبي سده

دکتر صمد کلانتري

علي محمد طالبي فر

80.12.25

50

اثر مهاجرت بر ساختار اجتماعي و فرهنگي شهر رشت با تأكيد برعلل و رضايت مندي مهاجرين

دکتر نصراله پورافکاري

دکتر رسول رباني خوراسگاني

سيد حسين حسيني رشت آبادي

81.6.31

51

بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي موثر برانزواي اجتماعي جوانان در شهر همدان

دکتر رسول رباني خوراسگاني

دکتر مهدي اديبي سده

محمود ابراهيميان مقدميان

81.7.10

52

تحليل جامعه‌شناختي تغييرات اجتماعي اقليتهاي ديني در ايران : نمونه موردي، شهر اصفهان

-

دکتر نصراله پورافکاري

اکبر شيراني

81.7.14

53

بررسي عوامل اجتماعي بيماري هاي رواني

احمدرضا زماني

دکتر فروغ السادات عريضي دکتر رسول رباني خوراسگاني

مهناز فرهمند

81.7.22

54

بررسي جامعة شناختي روابط اجتماعي خانوارهاي شهري در محلات شهر ساري

-

دکتر مهدي اديبي سده

بهنام قلي زاده

81.11.30

55

علل افزايش دانشجويان دختر در دانشگاهها و پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي آن

-

دکتر صمد کلانتري

طاهر گورکاني بروج

81.12.20

56

بررسي عوامل اجتماعي موثر در فرهنگ‌ پذيري مهاجرين شهر فيروزآباد

-

دکتر رسول رباني خوراسگاني

احمد پاليزدان

82.3.28

57

سبب شناسي كمرويي با تأكيد بر عوامل اجتماعي مؤثر بر كمرويي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ياسوج

-

دکتر فروغ السادات عريضي دکتر رسول رباني خوراسگاني

خسرو حسيني

82.4.11

58

بررسي مسائل حاشيه نشيني با تاکيد بر جنبه هاي اجتماعي - فرهنگي «مطالعه موردي مناطق ارزنان و دارک اصفهان»

-

دکتر فروغ السادات عريضي دکتر رسول رباني خوراسگاني

فاطمه کريمي

82.6.30

59

بررسي تأثير تغييرات اجتماعي-فرهنگي بر فاصله نسلي در شهر دهدشت

-

دکتر رسول رباني خوراسگاني

فتحيان صفائي نژاد

82.6.30

60

چگونگي توانمند سازي زنان براي مشارکت در امر توسعه با تاکيد بر شهر اصفهان

-

 دکتر محمود کتابي دکتر بهجت يزدخواستي

زهرا فرخي راستابي

82.6.31

61

بررسي تأثير عوامل اقتصادي-اجتماعي بر ميزان تمايل به مشاركت سياسي زنان در شهر بوشهر

-

دکتر مهدي اديبي سده دکتر علي اصغر مهاجراني

عباس رضائيان

82.7.9

62

تبيين وضعيت دينداري دانشجويان دانشگاه اصفهان

دکتر علي رباني خوراسگاني

دکتر مهدي اديبي سده

محمد گنجي

83.3.5

63

بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر رضايت شغلي معلمان شهر فردوس

-

دکتر بهجت يزدخواستي دکتر فروغ عريضي

عباس دژباني

83.3.30

64

بررسي آثار و پيامدهاي جهاني شدن بر آينده سياسي و فرهنگي اقوام با تأکيد بر قوم کُرد

-

دکتر محمود کتابي دکتر رسول رباني خوراسگاني

يعقوب احمدي

83.4.2

65

بررسي خاستگاه طبقاتي نخبگان سياسي ايران در دهه اول انقلاب اسلامي

-

دکتر محمود کتابي دکتر وحيد قاسمي

رضا معصومي

83.4.27

66

بررسي مشكلات اجتماعي ناشنوايان در شهر اصفهان

-

دکتر بهجت يزدخواستي دکتر علي اصغر مهاجراني

يوسف موسوي

83.5.3

67

آسيب‌شناسي و تبيين روابط معلمين با دانش‌آموزان در دبيرستانهاي شهر بوشهر

-

دکتر فروغ السادات عريضي دکتر بهجت يزدخواستي

مجيد دريايي

83.6.25

68

جايگاه سنت و مدرنيته در نظام فرهنگي دانشجويان دانشگاه اصفهان

-

دکتر نصراله پورافکاري دکتر رسول رباني خوراسگاني

محمدصادق کريمي کيا

84.3.10

69

بررسي عوامل رواني اجتماعي موثر بر تقديرگرايي دانشجويان (دانشگاه هاي اصفهان و علوم پزشکي)

-

دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر بهجت يزدخواستي

جواد شجاعي

84.4.4

70

کاهش باروري در ايران و عوامل اجتماعي اقتصادي و فرهنگي موثر بر آن با تاکيد بر نقش تنظيم خانواده بين سالهاي 1375-1365 (مطالعه موردي: شهر اصفهان)

دکتر رسول رباني خوراسگاني

دکتر صمد کلانتري

رزيتا اکتايي

84.4.4

71

طرح و نقد مباني نظري جهاني شدن از منظر اسلام - دکتر بهجت يزدخواستي دکتر علي رباني خوراسگاني علي اسماعيلي 84.4.5 72
بررسي عوامل موثر بر مشارکت سياسي دانشجويان دانشگاه اصفهان - دکتر مهدي اديبي سده دکتر وحيد قاسمي مسيح الله کيهاني 84.4.5

73

بررسي برخي از عوامل اجتماعي مؤثر بر وفاق اجتماعي (موردمطالعه: شهر اصفهان)

-

دکتر وحيد قاسمي دکتر رسول رباني خوراسگاني

عفت جعفري نژاد

84.4.14

74

سنجش نگرش دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد نسبت به تشکلهاي دانشجويي و نهادهاي فرهنگي دانشگاه و عوامل موثر بر آن دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر فروغ السادات عريضي دکتر مهدي اديبي سده مرتضي تحققي عليايي 84.4.14

75

بررسي عوامل موثر در بروز رفتارهاي نابهنجار در دانش آموزان دوره متوسطه عمومي مدارس دولتي شهر برازجان در سال 1384- 1383

دکتر رسول رباني خوراسگاني

دکتر صمد کلانتري دکتر علي رباني خوراسگاني

نصراله کهزادي

84.6.27

76

بررسي عوامل مؤثّـر بر شكل‌گيري مسألـه حاشيه‌نشيني و پيامدهاي اجتماعي آن در شهر اهـواز

دکتر صمد کلانتري

دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر فروغ السادات عريضي

محمدرضا حسيني

84.6.27

77

سنجش نگرش‌ها و ديدگاه‌هاي دانشجويان شاهد در خصوص ارزش‌ها در دانشگاه اصفهان

دکتر علي رباني خوراسگاني

دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر بهجت يزدخواستي

احمد عزيزي

84.6.27

78
تبيين رابطه سرمايه فرهنگي خانواده ها با هويت اجتماعي جوانان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه کاشان) دکتر غلامرضا غفاري دکتر صمد کلانتري دکتر رسول رباني خوراسگاني محمد رمضاني 84.6.30 79
بررسي آثار و پيامد هاي جامعه‌ي شبکه اي به روي هويت اجتماع جوانان: (مطالعه موردي جوانان شهر کرمانشاه) دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر صمد کلانتري دکتر فروغ السادات عريضي مهدي قادري 84.8.23 80
بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مصرف مواد مخدر در بين جوانان 15-25سال شهرستان لنگرود دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر فريدون وحيدا دکتر فروغ السادات عريضي جعفر پوررجب 84.10.14 81
تأثير طبقه اجتماعي برنگرش افراد نسبت به جريان نوگرايي (مطالعه موردي: شهر اصفهان) دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر فريدون وحيدا دکتر وحيد قاسمي زهرا ذاکري نصرآبادي 84.12.24 82
بررسي فرصتها و چالش‌هاي جنبش‌هاي اسلامي در عصر جهاني شدن مطالعه موردي: جنبش اخوان المسلمين دکتر محمود کتابي دکتر مهدي اديبي سده دکتر وحيد قاسمي حيدر فرامرزي 85.4.3 83
بررسي رابطه بين عوامل اجتماعي – فرهنگي با ميزان آگاهي معلمان از حقوق شهروندي در شهر بروجن - دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر فريدون وحيدا کرمعلي کيانپور 85.6.29 84
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر رضايتمندي گردشگري (مطالعه موردي، گردشگران خارجي شهر شيراز) - دکتر مهدي اديبي سده دکتر بهجت يزدخواستي نجيم نجيمي 85.6.29 85
بررسي ارتباط ميان توسعة آموزش عالي و توسعة سياسي در عصر رضاشاه - دکتر محمود کتابي دکتر نصراله پورافکاري سيد حسن موسوي زاده 85.12.14 86
بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي و احساسات اجتماعي در شهر اصفهان - دکتر علي رباني خوراسگاني دکتر فروغ السادات عريضي مسعود کيانپور 85.12.16 87
تغيير نگرش به زن در فرهنگ مردمي اصفهان با تکيه بر فرهنگ عامه (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان) دکتر بهجت يزدخواستي دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر نصراله پورافکاري علي رضا لبش 86.1.22 88
قشربندي اجتماعي و مصرف فرهنگي با تمرکز بر مصرف موسيقايي در شهر تهران دکتر ساسان فاطمي دکتر فريدون وحيدا دکتر وحيد قاسمي رضا صميم 86.2.12 89
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر ونداليسم و اوباشيگري در ورزش فوتبال دکتر وحيد ذوالاکتاف دکتر وحيد قاسمي دکتر مجيد کارشناس علي نورعلي وند 86.5.8 90
بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر انجام جراحي هاي زيبايي در شهر اصفهان دکتر محمود کيوان آرا دکتر مجيد کارشناس دکتر فروغ السادات عريضي مهدي ژيانپور 86.6.18 91
بررسي جامعه شناختي عوامل اجتماعي- فرهنگي موثر بر مساله نزاع جمعي (مطالعه موردي استان ايلام) - دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر صمد کلانتري جواد نظري 86.6.26 92
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر احساس بي عدالتي در بين معلمان شهر زنجان دکتر حميدرضا عريضي دکتر وحيد قاسمي دکتر مهدي اديبي سده حميد مرداني 86.7.16 93
بررسي تحليلي رويکردها و نظريات جهاني شدن (با تاکيد بر نظريات گيدنز، فوکوياما، والرشتاين و هابرماس) - دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر مهدي اديبي سده کيوان زرتاب 86.7.18 94
بررسي نقش و پايگاه اجتماعي زن و مرد در فيلم هاي دهه هفتاد سينماي ايران - دکتر وحيد قاسمي دکتر فروغ السادات عريضي احسان آقابابايي 86.7.23 95
بررسي عوامل مؤثر بر بازگشت مهاجران افغان به كشورشان (مطالعه موردي استان يزد) - دکتر مهدي اديبي سده دکتر علي رباني خوراسگاني محمد زارع 86.7.26 96
بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي مؤثر بر باورپذيري دموکراسي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان) دکتر فروغ السادات عريضي دکتر محمود کتابي نورالدين اله دادي 86.7.29 97
افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه؛ چگونگي و چرايي آن دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر مهدي اديبي سده دکتر بهجت يزدخواستي حسن سعيدي 86.8.7 98
تبيين جامعه شناختي آگاهي از حقوق و تکاليف شهروندي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان) دکتر علي رباني خوراسگاني دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر وحيد قاسمي ولي عيدي 86.8.28 99
بررسي تطبيقي خشونت خانوادگي در بين پدران معتاد و غير معتاد شهرستان ازنا دکتر علي رباني خوراسگاني دکتر بهجت يزدخواستي مصطفي جوکار 86.9.4 100
نظريه اي زمينه اي براي جرم جنسي (مطالعه ي موردي مجرمين جنسي شهر اصفهان) - دکتر بهجت يزدخواستي دکتر علي رباني خوراسگاني محمدمهدي علي اکبري 86.12.19 101
مطالعه تطبيقي نيازهاي فرهنگي براي گذران اوقات فراغت درشهر اصفهان (مطالعه موردي: مناطق رهنان و خانه اصفهان) دکتر علي رباني خوراسگاني دکتر وحيد قاسمي دکتر مهدي اديبي سده زهرا احمدي رناني 86.12.20 102
بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر مديريت بدن در زنان (مطالعه ي موردي زنان شهر شيراز) دکتر علي رباني خوراسگاني دکتر بهجت يزدخواستي ابراهيم اخلاصي 86.12.20 103
بررسي جامعه شناختي تأثير نابرابري فرصت هاي آموزشي برانزواي اجتماعي دانش آموزان دکتر فروغ السادات عريضي دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر علي رباني خوراسگاني محسن بقائي 87.12.20 104
بررسي جامعه‌شناختي عوامل مؤثر بر سبك زندگي جوانان (مطالعه موردي شهر شيراز) دکتر مهدي اديبي سده دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر وحيد قاسمي ياسر رستگار 86.12.21 105
نقش شبكه هاي خرده‌وام دهي در توانمندسازي زنان (مطالعه موردي روستاي پشت رود بم) دکتر سيامک زندرضوي دکتر مهدي اديبي سده دکتر علي رباني خوراسگاني مريم رحماني 86.12.22 106
بررسي نقش خانواده در جامعه پذيري جنسيت فرزندان (مطالعه موردي شهر شيراز) دکتر وحيد قاسمي دکتر بهجت يزدخواستي حبيب احمدي فاطمه امري 86.12.25 107
بررسي جامعه‌شناختي عوامل مؤثر بر وجدان كاري در بين كاركنان بانكهاي شهرستان بابل دکتر نصراله پورافکاري دکتر صمد کلانتري خديجه خليل نتاج 86.12.25 108
بررسي تاثير رسانه هاي جمعي بر احساس امنيت اجتماعي(مطالعه موردي شهر اصفهان) دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر محمود کتابي دکتر وحيد قاسمي زهرا آقائي 86.12.25 109
بررسي جامعه شناختي تأثير پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي بر مصرف کالاهاي فرهنگي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شرق) - دکتر مهدي اديبي سده دکتر فروغ السادات عريضي زهرا شجاع 87.2.29 110
بررسي ميزان كارآفريني مديران دانش آموخته‌ي رشته‌ي علوم انساني در سازمان‌هاي صنعتي اراك دکتر بهجت يزدخواستي دکتر رسول رباني خوراسگاني سمانه شيرازي 87.3.25 111
بررسي ويژگي هاي شهر مطلوب و مقايسه آن با شهر اصفهان از نظر شهروندان اصفهاني دکتر وحيد قاسمي دکتر علي رباني خوراسگاني زهرا حق شناس 87.4.24 112
بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي مؤثر برمشاركت مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي (1382 -1358)، (يك تحقيق پيمايشي درشهرستان دره شهر) دکتر مهدي اديبي سده دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر بهجت يزدخواستي عبدالله صيدمرادي 87.4.25 113
بررسي جامعه شناختي فرهنگ سياسي احزاب و سازمانهاي اصلاح طلب (درطول يک دهه, از خرداد76) دکتر مهدي اديبي سده دکتر وحيد قاسمي دکتر علي رباني خوراسگاني فرهاد شايگان فرد 87.6.16 114
بررسي وضعيت هويت ديني دانش آموزان مدارس متوسطه (پسرانه) شهر سنندج دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر مهدي اديبي سده دکتر بهجت يزدخواستي اردشير آذرخش 87.6.18 115
بررسي ساختار قدرت در خانواده و تأثير آن بر مشارکت اجتماعي (مطالعه موردي: دانشگاه قم) دکتر مهدي اديبي سده دکتر رسول رباني خوراسگاني داود كريمي 87.6.18 116
بررسي تأثير پايگاه اقتصادي- اجتماعي دانشجويان بر ميزان دينداري آنان (مطالعه­ي موردي: دانشجويان دانشگاه كاشان) دکتر وحيد قاسمي دکتر مهدي اديبي سده مجتبي بحري پور 87.7.6 117
بررسي سرمايه اجتماعي و عوامل مؤثر بر شکل گيري آن در سطح محله (مطالعه موردي محله هاي منصقه 9 شهرستان مشهد) دكتر غلامرضا صديق اورعي دکتر علي رباني خوراسگاني مهدي خنده رو 87.7.7 118
سنجش سرماية اجتماعي ميان­گروهي (مورد مطالعه: دانشگاه تبريز و دانشگاه علوم پزشكي تبريز) دکتر علي رباني خوراسگاني دکتر مهدي اديبي سده دکتر بهجت يزدخواستي عباس لطفي زاده 87.7.7 119
بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستانهاي شهر اصفهان) دکتر رسول رباني خوراسگاني دکتر وحيد قاسمي مهري كاظمي 87.7.13 120
بررسي رابطه بين سرمايه فرهنگي و بردباري اجتماعي (مطالعه موردي شهر نجف آباد) دکتر علي رباني خوراسگاني دکتر وحيد قاسمي مريم نادعلي 87.9.30 121

 

< 1 2 3 4 5 6 >