تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده ادبيات و علوم انساني

رشته جغرافياي طبيعي

گرايش ژئوموفولوژي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

کاربرد روشهاي اقليم شناسي و هيدرولوژي در برنامه ريزي منابع آب و مديريت کنترل سيلاب در حوضه آبريز زاهدان

-

   دکتر حسنعلي غيور      دکتر محمدرضا کاوياني

محمود خسروي

68.-.-

1

تعيين خطوط اضطرار و احتياط و اطمينان آب درياي خزر و كاربري اراضي خطوط ساحلي (مطالعه موردي سواحل جنوب شرقي درياي خزر)

دکتر اونق

دکتر محمدحسين رامشت

عبدالعظيم قانقرمه

74.4.24

2

هيدروژئومورفولوژي‌ حوضه‌ ماسوله‌

دکتر محمدرضا ثروتي

    دکتر حسنعلي غيور     دکتر محمدحسين رامشت

مژگان آبخيزبرکه

76.7.16

3

آب‌ ريخت‌شناسي‌ حوضه‌ آبي‌ ميان‌ رودان‌

عليرضا تقيان

دکتر محمدحسين رامشت دکتر مسعود معيري

علي براتيان

76.8.21

4

آب‌ ريخت‌شناسي‌ حوضه‌ آبي‌ حيدري‌

سعيد موحدي

دکتر محمدحسين رامشت دکتر حسنعلي غيور

مجيد منتظري

76.10.10

5

هيدروژئومورفولوژي‌ حوضه‌ كهمان‌

عبدالله سيف

دکتر مسعود معيري

سيد منصور شاهرخ وندي

76.10.15

6

ريخت‌شناسي‌ و تاثير آن‌ بر آبهاي‌ سطحي‌(مورد مطالعه:‌ حوضه‌ ميانكوه‌-مهريزيزد)

مهندس رضا راعي

دکتر محمدحسين رامشت دکتر حسنعلي غيور

حميدرضا اولياء

76.11.8

7

تحليل سيستمهاي ژئومورفيك در حوضه آبريز رودخانه سلطان( زيرحوضه هليل رود)

دکتر ايران غازي

دکتر محمدحسين رامشت  دکتر مسعود معيري

محمد نادري

77.12.5

8

تحليل سيستمهاي ژئومورفيك در پلاياي داراب

دکتر عليمراد حسنلي

دکتر محمدحسين رامشت  دکتر ايران غازي

صمد فتوحي

77.12.5

9

آبريخت شناسي حوضه رودخانه چله گاه ( زيرحوضه کارون شمالي )

دکتر حسنعلي غيور

دکتر مسعود معيري

حسينعلي اميني

78.3.31

10

آب ريخت‏شناســي حوضه سهرين

مهندس علي عبدي

   دکتر حسنعلي غيور     دکتر محمدحسين رامشت

حميده زينالي

78.6.31

11

زمين ريخت شناسي و تاثير آن بر آبهاي سطحي مورد مطالعه حوضه سانيچ يزد

دکتر حسنعلي غيور

دکتر محمدحسين رامشت  دکتر مسعود معيري

محمدرضا صباغيه يزد

79.3.18

12

پديده دياپيريسم و تاثير آن بر آلودگي رودخانه شور دهرم

دکتر محمدحسين رامشت  

دکتر مسعود معيري

يعقوب احمدي نژاد

79.6.20

13

هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز شکستيان

دکتر محمدرضا کاوياني

  دکتر حسنعلي غيور    دکتر محمدحسين رامشت

مسعود چشم براه

79.6.27

14

هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز قره آقاج

دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

    دکتر حسنعلي غيور  دکتر محمدحسين رامشت

خديجه عطايي مقصودبيکي

79.7.9

15

بررسي مقدماتي زمين ريخت‌شناسي براي ساماندهي رودخانه كارون به منظور كشتيراني(از شوشتر تا بند قير)

دکتر حسنعلي غيور

دکتر محمدحسين رامشت  دکتر مسعود معيري

محسن توکلي نجف آبادي

80.4.20

16

بررسي ژئومورفولوژي کوير حاج عليقلي (چه جام) با تاکيد بر تاريخ تحول سواحل کوير حاج عليقلي

-

دکتر محمدحسين رامشت  دکتر مسعود معيري

محمدمهدي کاتبي

80.4.20

17

محاسبه مقايسه اي فرسايش در حوضه آبريز شلمان رود(رودخانه املش) به روشهاي PSIACو SLEMSA

دکتر فرج اله محمودي

دکتر محمدحسين رامشت  دکتر مسعود معيري

احترام پورمحمدي املشي

80.6.28

18

هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز رنجان (زير حوضه رودخانه شاپور)

دکتر محمدحسين رامشت

دکتر ايران غازي

قدرت اله گلچين فرد

80.6.28

19

سيستمهاي ژئومورفيك پلاياي فيروزآباد

دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

دکتر ايران غازي

بابک اجتماعي

80.12.20

20

هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز لتيان

دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

   دکتر حسنعلي غيور      دکتر مسعود معيري

عليرضا ابراهيم  زاده صفار

80.12.22

21

روند سيل يابي در حوضه صغاد با استفاده از متغيرهاي ژئومورفولوژيك

دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

    دکتر حسنعلي غيور      دکتر محمدحسين رامشت

غلامحسن جعفري

80.12.22

22

تحليل آبرفت شناسي حوضه آبي چغاخور باتوجه خاص به آب شناسي كارست

دکتر ايران غازي

   دکتر حسنعلي غيور      دکتر مسعود معيري

بيژن طالب پور

81.4.16

23

رابطه شبكه هيدروگرافي با ميزان توليد رسوب (زير حوضه طاسران كبود آهنگ)

دکتر ابوالقاسم توسلي

دکتر محمدحسين رامشت دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

سعدي عبدلي

81.4.18

24

مطالعه هيدروژئومورفولوژي حوضه زرين گل

دکتر جواد خوشحال

دکتر محمدحسين رامشت دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

حسين ناصري

81.4.29

25

بررسي لند فرمهاي آبي در دشت كرون

دکتر محمدحسين رامشت

دکتر جواد خوشحال دکتر مسعود معيري

حسين حسيني

81.12.10

26

بررسي تغييرات طبيعي تپه هاي ماسه اي شرق جاسک

دکتر عبداله سيف الياس پرورش دکتر محمدحسين رامشت شبنم محمودي 84.11.25 27
رديابي آثار ژئومورفيک تغييرات اقليمي در منطقه سميرم دکتر حبيبي نوخندان دکتر مسعود معيري دکتر محمدحسين رامشت صفرعلي بهادري 84.12.21 28
ايزوستازي برود تي- حرارتي منطقه آباده، ابرقو و تعامل ژئومورفيک آنها دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان دکتر محمدحسين رامشت دکتر مسعود معيري صغري اکرمي ابرقويي 85.1.28 29
ارزيابي پتانسيل هاي فرسايشي منطقه دستكن با استفاده از GIS و RS مهندس محمدرضا رهنما دکتر مسعود معيري دکتر محمدحسين رامشت مژگان انتظاري 85.6.21 30
نقش ژئومرفولوژي بر ساختار فضايي شيراز دکتر حسن بيک محمدي دکتر مسعود معيري نادر رضائي 85.6.27 31
ارزيابي فرسايش و رسوب در پارسل A2 زاينده رود از زير حوضه سد زاينده رود با استفاده از مدل SLEMSA فيض الله رهنما دکتر محمدحسين رامشت دکتر مسعود معيري ليلا مروجي 85.8.26 32
بررسي پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش هاي آماري (نمونه موردي: حوضه رودخانه ماربر) مهندس کورش شيراني دکتر محمدحسين رامشت دکتر مسعود معيري زهرا ايزدي 85.10.4 33
ارزيابي رسوب وارد شده به درياچه سد زاينده رود مهندس فيض اله رهنما دکتر مسعود معيري دکتر محمدحسين رامشت سميه آقاجاني 85.11.29 34
رديابي آثار يخچالي کواترنر در حوضه آبريز رودخانه بوانات - دکتر محمدحسين رامشت دکتر جواد خوشحال صمد عبدي 85.12.23 35
بررسي روند تغييرات مسير رودخانه کارون با استفاده از تصاوير ماهواره اي( LANDSAT-1974)، (LANDST-1991)،(IRS-2006) مطالعه موردي (شوشتر- اهواز) - دکتر عبداله سيف دکتر محمدحسين رامشت صاحب بهرامي 87.4.8 36
ارزيابي توان ژئوتوريسمي تالابهاي استان گلستان (آلاگل، آلماگل و آجي گل) - دکتر مسعود معيري دکتر عبداله سيف مهناز بگجاني 87.4.23 37

 

رشته جغرافياي طبيعي

گرايش اقليم شناسي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي يخبندان در ارتباط با محصولات کشاورزي اصفهان

دکتر ايران غازي

دکتر محمدرضا کاوياني

جواد خوشحال

70.-.-

1

شناخت و بررسي وضعيت رسوبگذاري در سد شهيد عباسپور

-

دکتر ايران غازي

نسرين نيک انديش

70.4.-

2

بررسي پتانسيل هيدروکليميائي حوزه قمصر و قهرود در تامين آب شهري کاشان

-

   دکتر حسنعلي غيور      دکتر محمدرضا کاوياني

بهرام محسني

71.4.17

3

هيدرولوژي و ژئومرفولوژي حوزه رودخانه سولکان

-

دکتر حسنعلي غيور

عليرضا تقيان

71.7.7

4

اقليم و کشاورزي دشت يزد-اردکان

دکتر سيد حسن حسيني ابري

دکتر محمدرضا کاوياني

احمد مزيدي

71.8.10

5

بررسي اوضاع طبيعي حوزه آبي رودخانه گلپايگان با تاکيد بر هيدروکليما

-

دکتر محمدرضا کاوياني دکتر حسنعلي غيور

محمد مسيبي

71.9.4

6

هيدرولوژي و مسائل آن در حوضه شهرضا-مهيار

دکتر محمدرضا کاوياني

دکتر حسنعلي غيور

مهين آقاشعباني

71.10.-

7

نقش اقليم حياتي در معماري سواحل جنوب

-

   دکتر حسنعلي غيور    دکتر محمود هدايت

مسعود دالمن

71.11.-

8

بررسي پتانسيل هيدروکليمائي حوزه آبريز رودخانه انگهران

-

   دکتر حسنعلي غيور      دکتر محمدرضا کاوياني

هوشمند عطائي

71.11.14

9

هيدروکليماتولوژي حوزه رودخانه جهان بين

دکتر مسعود معيري

دکتر حسنعلي غيور

منصور مرتضي پور

71.12.-

10

بررسي وضعيت طبيعي دشت جرقويه سفلي با تاکيد بر کاربرد روشهاي هيدروکليماتولوژي در استفاده بهينه از منابع آب

دکتر محمدرضا کاوياني

دکتر حسنعلي غيور

تقي طاووسي

72.3.23

11

هيدرواقليم حوزه ماربر

دکتر مسعود معيري

دکتر محمدرضا کاوياني دکتر حسنعلي غيور

سيد ابوالفضل مسعوديان

72.6.-

12

هيدروکليماتولوژي شاخه رحيمي و بهمن زاده (حوضه آبريز حنا) از سرشاخه هاي کارون

دکتر محمدحسين رامشت

دکتر حسنعلي غيور

بهرام نوروزي

73.7.6

13

بررسي پتانسيل هيدروکليمائي حوضه رودخانه پلاسجان به منظور برنامه ريزي و توسعه عمران

     دکتر مسعود معيري       مهندس عبدالحسيني

دکتر حسنعلي غيور

سيد محمدعلي ميرحاج

73.7.27

14

بررسي تحليلي محورهاي زيست محيطي شهرستان داراب

دکتر سيروس شفقي

دکتر احمد مجتهدي

سيد عبدالعلي کمانه

73.11.12

15

هيدروکليماتولوژي حوضه رودخانه نور

-

دکتر محمدرضا کاوياني دکتر حسنعلي غيور

سيد جمال الدين درياباري

73.11.26

16

بررسي جغرافيايي سد لار در تامين آب تهران

دکتر حسنعلي غيور

دکتر ايران غازي

فريدخت نيکزادالحسيني

73.12.25

17

اقليم کشاورزي نيشکر در هفت تپه خوزستان

دکتر ايران غازي

دکتر محمدرضا کاوياني

علي کرد

74.3.24

18

بررسي پتانسيل هاي هيدروکليمايي حوضه آبريز رودخانه کارون از پل شالو تاکدارلندر به منظور برنامه ريزي توسعه و اسکان زندگي عشاير بختياري

دکتر محمدرضا کاوياني

    دکتر حسنعلي غيور    دکتر مسعود معيري

خسرو باقري کهيش

74.4.14

19

هيدروکليماتورلوژي حوضه آبريز دره گپ گناوه با تاکيد بر برنامه ريزي منابع آب و مديريت کنترل سيلاب

دکتر ايران غازي

دکتر محمدرضا کاوياني دکتر حسنعلي غيور

شهرام بهزادي

74.4.17

20

منابع و مسائل آب دشت رفسنجان

دکتر حسن بيک محمدي

دکتر حسنعلي غيور

عباس رفسنجاني فيروزي

74.6.29

21

بررسي‌ سيماي‌ طبيعي‌ دشت‌ كازرون‌ با تاكيد بر هيدرواقليم‌

دکتر حسنعلي غيور

دکتر مسعود معيري

عباس پريشان

74.10.-

22

پتانسيلهاي‌ هيدرواقليمي‌ شادگان‌ و نقش‌ آنها در توسعه‌ كشت‌ خرما

      دکتر محمدرضا کاوياني         دکتر حسنعلي غيور      

دکتر ايران غازي

حسين عساکره

74.10.20

23

بررسي‌ مسائل‌ و مشكلات‌ آب‌ و فاضلاب‌ شهراصفهان‌ با تاكيد بر هيدوراقليم‌

-

     دکتر ايران غازي        دکتر حسنعلي غيور

حميدرضا گلابدار

74.11.-

24

سيماي‌ طبيعي‌ منطقه‌ اليگودرز با تكيه‌ بر هيدرواقليم‌

دکتر مسعود معيري

دکتر حسنعلي غيور

محمد غلامي

74.11.8

25

بررسي آب، اقليم و ريخت شناسي حوضه زرچشمه (اسفرجان)

-

دکتر محمدرضا کاوياني دکتر حسنعلي غيور       دکتر محمدحسين رامشت

علي معمار

75.7.11

26

هيدرواقليم حوضه بشار "ياسوج"

دکتر ايران غازي

دکتر محمدرضا کاوياني دکتر حسنعلي غيور

جمشيد خورشيدي فر

75.7.11

27

آبخيزداري و مهار سيل در حوضه رود زرد از زيرحوضه هاي رودخانه جراحي

دکتر سيد حسن حسيني ابري

دکتر محمدرضا کاوياني دکتر حسنعلي غيور

ناصر اورک

75.8.2

28

هيدروژئومورفولوژي حوضه خطيري(زير حوضه رودخانه قره آقاج )

دکتر حسن بيک محمدي

     دکتر حسنعلي غيور     دکتر محمدحسين رامشت

بهرام نجف پور

75.8.13

29

هيدرولوژي آبهاي سطحي حوضه حنيفقان

دکتر مسعود معيري

دکتر حسنعلي غيور

محمدعلي خالقي

75.11.-

30

بررسي توانهاي بالقوه هيدروکليماتولژي حوضه رودخانه چالوس

-

دکتر محمدرضا کاوياني دکتر حسنعلي غيور

علي گرجيان

75.11.24

31

بررسي اقليم کشاورزي کشت سويا در جلگه گرگان

دکتر احمد مجتهدي

دکتر محمدرضا کاوياني

اسماعيل شاهکويي

75.11.24

32

پتانسيل هاي اقليم کشاورزي روستاي بام(شهرستان اسفراين )

دکتر حسن حسيني ابري

دکتر محمدرضا کاوياني

هادي سروري

75.12.21

33

اقليم کشاورزي منطقه فريدن

دکتر حسن حسيني ابري

دکتر محمدرضا کاوياني

محمود شيخي

75.12.22

34

مطالعه آب و اقليم حوضه نوژيان با تاکيد بر مديريت منابع آب

دکتر حسنعلي غيور

    دکتر ايران غازي     دکتر محمدرضا کاوياني

فاطمه ترکاراني

76.3.21

35

تحقيقي در مورد فرسايش مراتع حوضه آبريز کشکان در ارتباط با ميزان و شدت بارندگي

دکتر مسعود معيري

دکتر محمدرضا کاوياني دکتر محمدحسين رامشت

مهران لشني زند

76.4.24

36

نقش‌ اقليم‌ حياتي‌ در معماري‌ شهر شهركرد

دکتر حسنعلي غيور

دکتر محمدرضا کاوياني

محمدرضا اعلائي بروجني

76.9.26

37

نقش‌ اقليم‌ حياتي‌ در معماري‌ استان‌ كرمان‌

دکتر محمدرضا کاوياني

دکتر محمود هدايت

احمدعلي نادري

76.12.17

38

بررسي‌ اقليم‌ كشاورزي‌ كشت‌ خرما در منطقه‌ دشتستان‌(استان‌ بوشهر)

دکتر سيروس شفقي

دکتر محمدرضا کاوياني

رضا زکي

77.3.13

39

بررسي‌ منابع‌ آب‌دشت‌ كنگاور و نقش‌ آن‌ در توسعه‌ كشاورزي‌ شهرستان‌

دکتر حسن حسيني ابري

دکتر محمدرضا کاوياني دکتر حسنعلي غيور

حسن پورعرب

77.4.10

40

اثرات عوامل اقليمي بر زعفران در خراسان جنوبي‹‹مطالعه موردي بيرجند››

دکتر محمدرضا کاوياني

  دکتر سيروس شفقي    دکتر حسنعلي غيور

عبدالکريم نوکندي

78.4.29

41

بررسي رابطه شدت-مدت بارش و حجم سيلاب ناشي از آن در حوضه آبخيز سراب

دکتر جواد خوشحال

  دکتر حسنعلي غيور     دکتر محمدرضا کاوياني

داريوش رحيمي

78.5.18

42

تحليل اثرات اقليمي در توسعه كشت پسته دشت يزد ـ‌ اردكان

دکتر سيد حسن حسيني ابري

دکتر محمدرضا کاوياني دکتر جواد خوشحال

علي قانعي اردکان

78.7.7

43

اقليم كشاورزي حوضه آبخور زاينده رود با تاكيد بر كشت برنج

دکتر ايران غازي

  دکتر سيروس شفقي  دکتر جواد خوشحال

حسينعلي ستاري نجف آبادي

78.7.10

44

اقليم معماري جزيره كيـــــــــش

دکتر جواد خوشحال

   دکتر حسنعلي غيور    دکتر محمود هدايت

عباسعلي اسپناني

78.9.7

45

هيدرواقليم حوضه رودخانه خشک شيراز و توسعه شهري

دکتر جواد خوشحال

دکتر محمدرضا کاوياني دکتر حسنعلي غيور

مصطفي هاشمي

79.6.21

46

مطالعه و بررسي آلودگي هواي شهر اصفهان و عوامل اقليمي موثر بر آن

-

دکتر جواد خوشحال     دکتر ايران غازي

ميترا بلوکي

79.10.24

47

بررسي و برآورد سيلاب حوضه آبريز شاهين شهر( با تاکيد بر عوامل تاثيرگذار و مديريت آن )

دکتر مسعود معيري

     دکتر حسنعلي غيور       دکتر محمدرضا کاوياني

حميدرضا سليماني ديناني

79.10.26

48

بررسي اثرات اقليم بر كشت بادام با تاكيد بر سرمازدگي در حوزه‏هاي شهركردـ سامان

دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

دکتر محمدرضا کاوياني

لهراسب صدقي دهکردي

80.3.30

49

اقليم كشاورزي شهرستان فيروزآباد با تأكيد بر كشت ذرت دانه‏اي

-

   دکتر جواد خوشحال      دکتر سيد هدايت اله نوري

محمد قانعي خو

80.4.13

50

بررسي رابطه اقليم و معماري در شهر نيشابور

-

    دکتر جواد خوشحال     دکتر اصغر ضرابي

ابوالفضل خورشيدي فر

80.5.24

51

تأثيرات اقليم بر روي محصول سيب در منطقه سميرم

      دکتر سيد هدايت اله نوري         محسن پيرمراديان

دکتر جواد خوشحال

علي اکبر استادحسيني

80.6.26

52

اقليم كشاورزي حوزه آبخور هراز با تأكيد بر كشت ارقام پر محصول برنج

          دکتر ايران غازي           مهندس مرتضي نصيري

دکتر محمدرضا کاوياني دکتر سيد حسن حسيني ابري

عبدالعلي رويان

80.8.2

53

تحليلي بر مديريت منابع آب کشاورزي برخوار

         دکتر مسعود معيري           دکتر سيد هدايت اله نوري

دکتر ايران غازي

رحيم سليمي جزي

82.7.14

54

اقليم کشاورزي ممسني در رابطه با کشت برنج

دکتر مسعود معيري

دکتر محمدحسين رامشت

حسين هرمزي

83.4.3

55

اقليم كشاورزي لامرد با تأكيد بر كشت گندم

دکتر سيد هدايت الله نوري

دکتر محمدحسين رامشت

علي دردخوار

83.4.3

56

مديريت پايدار منابع آب در شبكة آبياري اراضي سمت راست سد انحرافي نكوآباد با تأكيد بر اقليم

مهندس عليرضا مأمن پوش عبدالله سيف

دکتر ايران غازي

حسين زارعان

83.4.15

57

بررسي اقليم استان چهارمحال وبختياري به منظور توسعه ي گردشگري - دکتر جواد خوشحال دکتر هدايت اله نوري افتخار راستي 83.4.31

58

بررسي پتانسيلهاي هيدرواقليمي حوضه آبريز درياچه سد کرخه

-

دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان     دکتر حسنعلي غيور

مهران شبانکاري

83.6.31

59

اقليم كشاورزي دشت برخوار با تاكيد بر كشت پسته

-

دکتر جواد خوشحال دکتر هدايت اله نوري

سميه شهسواري

83.7.15

60

پهنه بند اقليمي استان بوشهر

-

دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

عليرضا گرامي مطلق

83.10.9

61

بررسي اقليمي سيلابهاي سال آبي 72-1371 کارون تا شالو

-

دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان دکتر حسنعلي غيور

اشرف اسدي

83.11.14

62

اقليم كشاورزي دشت كوار با تاكيد بر كشت گندم دکتر هدايت اله نوري دکتر جواد خوشحال ايمان ابوالحسن بيگي 83.12.11

63

مديريت منابع آب و تأثير نوسانهاي فراسنج هاي اقليمي در حوضه تجن

-

دکتر ايران غازي دکتر جواد خوشحال

داريوش قرباني

84.2.31

64

تحليل روند رطوبت جو ايران در نيم سده گذشته

-

دکتر محمدرضا کاوياني دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

سهراب قائدي

84.7.10

65
شناسايي نقش الگوهاي پيوند از دور نيمکره شمالي بر دماي ايران - دکتر محمدرضا کاوياني دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان طيبه اکبري 84.7.20 66
بررسي اقليم کشاورزي منطقه جرقويه سفلي با تاکيد برکشت پسته دکتر ايران غازي دکتر باقر بهيار دکتر جواد خوشحال حسين مردانيان 85.4.19 67
شناسائي تيپ هاي همديد هواي ايستگاه سنندج طي دوره زماني 1383-1339 - دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان بختيار محمدي 85.4.28 68
مديريت درياچه سدزاينده‌ رود و تاثيرات زيست محيطي آن - دکتر جواد خوشحال دکتر ايران غازي صفدر اسلامي فر 85.6.28 69
رديابي پيچانه هاي تراز 500 هکتوپاسکال ايران در دوره 2003-1974 دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان دکتر محمدرضا کاوياني ليلا سلگي 85.6.30 70
بررسي اقليمي و پهنه بندي مناطق سيل خيز حوضه زاينده رود دکتر سيد حسن حسيني ابري دکتر محمدرضا کاوياني بيژن صابري 85.10.3 71
بررسي نقش تغييرات اقليمي در کاهش يا تشديد بلاياي جوي با تاکيد بر خشکسالي (مطالعه موردي : حوضه آبخور زاينده رود) دکتر ايران غازي دکتر محمدباقر بهيار دکتر جواد خوشحال مهدي ميرحاج 85.12.16 72
بررسي همديد الگوهاي زماني و مکاني بارش در ايران مرکزي دکتر محمدباقر بهيار دکتر جواد خوشحال حسن کرچي 85.12.22 73
تحليل همديدي بارشهاي سنگين استان بوشهر دکتر محمود خسروي دکتر جواد خوشحال حميد نظري پور 86.8.16 74
بررسي سير خشکسالي اقليمي و اثرات آن بر نظام کشاورزي استان بوشهر طي سال هاي 1385-1340 دکتر سيد حسن حسيني ابري دکتر محمدرضا کاوياني سيد مجتبي موسوي 86.8.22 75
اقليم کشاورزي حوضه رودخانه شور دهاقان دکتر سيد حسن حسيني ابري دکتر محمدرضا کاوياني عاطفه مزروعي 86.10.22 76
بررسي اقليم کشاورزي کبوترآباد با تاکيد برکشت گندم M73_18 دكتر سعيد موحدي دكتر مهدي صالحي دکتر جواد خوشحال زكيه حيدري 87.6.20 77
شناسايي تيپ‌هاي همديد منطقه اقليمي خزر - دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان دکتر محمدرضا کاوياني نرجس قاسمي 87.7.30 78
شناسايي تيپ‌هاي هواي منطقه اقليمي ايران مرکزي - دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان دکتر محمدرضا کاوياني فرشته رزمجويي 87.9.17 79

 

< 1 2 3 4 5 6 >