تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 3/12/81

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر مهدي تدين

نام و نام خانوادگي : حسين جباري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي نوريان

شرح نيمه ي اول سندبادنامه‌ي ظهيري سمرقندي

چكيده

سندبادنامه يكي از متون ارزشمند نثر پارسي است. اصل كتاب به گفته‌ي بسياري از پژوهشگران ، از هند بوده، در زمان ساسانيان و احتمالاً به دست برزويه‌ي طبيب به زبان پهلوي برگردانده شده است. در قرن چهارم هجري يكي از وزراي ساماني به نام ابوالفوارس فناروزي آن را به پارسي دري برگردانده، در اواخر قرن ششم ظهيري سمرقندي ترجمه‌ي فناروزي را كه به تصريح وي از آرايه هاي سخن به دور بوده با آيات، احاديث، اشعار و امثال فارسي و عربي مزين كرده است.

در اين پژوهش نيمه‌ي اول متن تصحيح شده‌ي احمد آتش برگزيده شد. ابتدا معاني واژه ها و تركيبات دشوار، با استفاده از فرهنگ هاي لغت موجود شرح داده شد. آنگاه آيات ، احاديث، اشعار و امثال عربي به پارسي برگردانده، در حد امكان به مآخذ آنها اشاره گرديد. همچنين به نكات مهم بلاغي – ادبي و دستوري پرداخته شد. ضمناً مقدمه اي شامل مطالبي در مورد خود اثر و ترجمه هاي مختلف آن، زندگي مؤلف و سبك نگارش كتاب و برخي ويژگي هاي سبكي و ساختاري نوشته شده است.