تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 3/12/81

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : محمدرضا نصراصفهاني

نام و نام خانوادگي : عزيزالله يزداني جزي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر طاهره خوشحال

صور خيال در ادبيات داستاني معاصر (سه نويسنده)

چكيده

موضوع رساله حاضر «صور خيال در ادبيات داستاني» است كه از بين نويسندگان ادبيات داستاني معاصر به بررسي سه اثر «سووشون» از سيمين دانشور، «چشم هايش» از بزرگ علوي و «تنگسير» از صادق چوبك پرداخته است.

در اين پژوهش با معرفي داستان و بيان نفاوت انواع آن، حد و مرز هر يك از داستانها مشخص مي گردد و پس از آن، به مفهوم خيال و ساختار خيالي داستان اشاره مي شود و در آن سعي شده تا با روشن شدن ابعاد مختلف خيال و ماده تشكيل دهنده آن به چگونگي خيال پردازي در داستان پرداخته شود.

سپس چگونگي راهيابي خيال در نثر داستاني مطرح شده و انواع آن در نثر داستاني بر شمرده مي شود و تفاوت خيالي نثر داستاني با شعر بيان خواهد شد.

در ادامه، با ارائه نمودار ، ميزان تصاوير خيالي در آثار تعيين مي گردد و رابطه آنها «تشبيه ، استعاره ، كنايه و مجاز» با عناصر داستان «طرح، درون مايه، شخصيت، توصيف و صحنه» بررسي مي شود.

در ضمن،‌ تلاش شده تا و يژگيهايي هر يك از آثار مورد نظر، جداگانه بررسي شود و هدف نويسنده از بكار گيري آنها تعيين گردد و مباحث ديگري نيز مانند «اسطوره و نماد» روشن شود.