تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/10/81

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمود براتي

نام و نام خانوادگي : ميترا هاشمي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر اسحاق طغياني

بررسي احوال و آثار ادبي استاد جلال الدين همايي

چكيده

اين رساله بر دو بخش است: در بخش اول سعي شده است ابعاد شخصيت استاد جلال الدين همايي از طريق بررسي ويژگيهاي فردي، شرايط تحصيل و تدريس، ديدگاههاي تربيتي، شيوه هاي تحقيق و اختصاصات شاعري او ترسيم گردد.شرح جوانب مختلف زندگي استاد براي الگو پذيري در زمينه هاي تعليم و تربيت و پژوهشهاي ادبي است. همچنين نكات مفيد اخلاقي از خلال بخشهاي متفاوت براي استفاده دانشجويان و استادان استنباط گرديده است.

در بخش دوم ابتدا كتابهاي استاد از نظر شيوه كار به سه بخش تاليفات، تصحيحات و مقدمه ها تقسيم شده اند. در قسمت اول خلاصه اي از موضوع كتاب و نقد آن ارائه مي شود. در دو قسمت تصحيحات و مقدمه ها، شيوه كار و محاسن آن مورد توجه است، در قسمت دوم، آثار خلاصه مقاله از مقالات ادبي استاد درج شده است و بخش آخر رساله با تعدادي از عكسها و دست نوشته ها پايان مي يابد.