تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : بهنام قلي زاده

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي اديبي سده

تاريخ دفاع : 30/11/81

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي جامعة شناختي روابط اجتماعي خانوارهاي شهري در محلات شهر ساري

چكيده

موضوع تحقيق در اين پايان نامه ، بررسي جامعه شناختي روابط اجتماعي خانوارهاي شهري در محلات شهر ساري است. سوأل اصلي تحقيق اين بود كه ميزان روابط اجتماعي چگونه است و تراكم جمعيتي به عنوان يك متغير مستقل چگونه بر روابط اجتماعي مؤثر است. سه ديدگاه جبرگرايي ، ديدگاه تركيب گرايي (غير اكولوژيك) و ديدگاه خرده فرهنگي در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفت. چارچوب نظري تحقيق ، ديدگاه خرده فرهنگي است و فرضيه هاي تحقيق عبارت بودند از:

1- بين ميزان تراكم جمعيتي و دامنه رابطه اجتماعي رابطه وجود دارد.

2- بين ميزان تراكم جمعيتي و حجم رابطه اجتماعي ، رابطه وجود دارد.

3- بين ميزان تراكم جمعيتي و شدت رابطه اجتماعي و عاطفي رابطه وجود دارد.

4- بين ميزان تراكم جمعيتي و ميزان رابطه اجتماعي رابطه وجود دارد.

5- بين ميزان تراكم جمعيتي و بيگانگي اجتماعي رابطه وجود دارد.

نوع تحقيق به دليل مقايسه روابط اجتماعي در محله پرتراكم و كم تراكم ، علي ـ مقايسه اي است. پر تراكم محله ( محله مير زماني در منطقه ويژه ) و كم تراكم ترين محله ( محله كرد خيز در منطقه سه ) جمعيت آماري ما بودند و تعداد 200 خانوار در هر محله به طور مساوي انتخاب شدند و از آنها مصاحبه بعمل آمد با روش تصادفي سيستماتيك خانوارها انتخاب شدند. پس از جمع آوري ، داده ها با كمك نرم افزارها SPSS پردازش شدند و نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه فرضيات اول و پنجم رد و فرضيات دوم و سوم و چهارم مورد تأييد قرار گرفته اند.