تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/8/81

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اسحاق طغياني

نام و نام خانوادگي : اعظم نيکبخت نصرآبادي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جمشيد مظاهري

منظومة خزاين الفوايد(مقدمه و تصحيح)

چكيده

خزاين الفوايد منظومة مفصلي است در بحر هزج مسدس اخرب مكفوف، در توحيد، نبوت، مدح ائمه اثني‌عشر عليهم السلام و مطالب عقيدتي شيعه و مناقب ولايت با ديدي شيعي و صوفيانه، اين مثنوي شامل حدود نه هزار بيت است با سربندها و عناوين منظوم. در حواشي آن معني برخي واژه‌ها و بعضي از آيات و احاديث مرتبط با ابيات ذكر شده است و در پايان ترجيع‌بندي دارد در چهارده بند در ستايش حضرت علي با ترجيع زير:

روزي كه قلم گرفت معبود                             لوحش كف مرتضي علي بود

خالق اين منظومه شرف‌الدين محمدبن محمدرضا تبريزي، متخلص به مجذوب، شاعر، عارف و دانشمند سدة يازدهم هجري قمري است كه آثار ديگري نيز تصنيف نموده است، از اين آثار تنها بخشي از ديوان غزليات او، آن هم به اشتباه به نام مجذوبعليشاه همداني به چاپ رسيده و ساير آثار او در پردة گمنامي باقي مانده است كه از آن جمله مي‌توان به شاهراه نجات ( كه يك بار به صورت غير علمي توسط شخصي به نام ابراهيم بوذري در سال 1345 هـ..ش. به چاپ رسيده است)، ساقي نامه، منهاج الحقايق، مسلك النجات، تأييدات و ديوان اشعار اشاره كرد.

از منظومة خزاين الفوايد پانزده نسخة خطي در كتابخانه‌ها موجود است كه اينجانب در پايان نامة خود از سه نسخة زير براي تصحيح و مقابله استفاده نموده‌ام:

1ـ كتابخانة مركزي (ملي) تبريز، به شمارة 2547 (شمارة جديد: 4268)، سال 1077 هجري قمري.

2ـ كتابخانة مجلس شوراي اسلامي به شمارة 9149، سال 1077 هـ..ق.

3ـ كتابخانة مجلس شوراي اسلامي به شمارة 13494، سال 1079 هـ..ق.

رسالة اينجانب علاوه بر تصحيح خزاين الفوايد بر اساس سه نسخة مذكور، شامل مقدمه‌اي مشتمل بر شرح احوال و آثار شاعر و معرفي منظومه و همچنين پيوستي مشتمل بر حواشي لغوي و آيات و احاديث مي‌باشد.