تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فتحيان صفائي نژاد

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رسول رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 30/6/82

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي تأثير تغييرات اجتماعي-فرهنگي بر فاصله نسلي در شهر دهدشت

چكيده

پژوهش حاضر با عنوان «بررسي تأثير تغييرات اجتماعي- فرهنگي بر فاصله نسلي در شهر دهدشت» در سال 1382 هجري شمسي به شيوه پيمايش و از طريق مصاحبه ساختمنـد در قالب يك پرسشنامه 64 سئوالي در نمونه اي با حجم 220 نفر از افراد بالاي 15 سال به اجرا در آمد.

هدف كلي تحقيق پي بردن به پيامدها و آثار تغييرات اجتماعي- فرهنگي بر فاصله نسلي بود. در كنار آن اهداف فرعي ديگري نظير، بررسي تطبيقي نسل جوان و بزرگترها در شاخصهاي دينداري، نوگرائي، ارزشهاي اجتماعي، تأثيرپذيري از گروههاي مرجع، بررسي رابطه پايگاه اجتماعي پاسخگويان با اولويتهاي ارزشي و نيز مقايسه زنان و مردان در اولويتهاي ارزشي آنها مدّنظر بوده است.

چارچوب نظري غالب و مدل تحليلي تحقيق مشتمل بر تركيبي از ديدگاههاي نوسازي و نظريه فراماديگري رونالد اينگهارت بود كه بر اين اساس پنج فرضيه اصلي با توجه به متغيرهاي اصلي تحقيق به منظورسنجش فاصله نسلي و يك فرضيه فرعي با توجه به متغير جنسيت مورد آزمون قرار گرفتند.

يافته هاي تحقيق حاكي از آن بود كه:

1- بين ميانگين نمره دينداري كلي نسل جوان (47/4) و بزرگترها (62/4) در سطح 05/0p تفاوت وجود دارد.

2- بين ميانگين نمره اولويتهاي ارزشي دو گروه سني مورد مطالعه در سطح 05/0p تفاوت وجود دارد به گونه اي كه نسل جوان گرايش بيشتري به ارزشهاي فرا مادي و بزرگترها گرايش به ارزش هاي مادي دارند.

3- تفاوت در نوع گروههاي مرجع نسل جوان و بزرگترها در سطح 05/0p نيز معنادار بوده به اين معنا كه نسل جوان بيشتر پيرو گروههاي ثانويه و بزرگترها ازگروههاي نخستين تبعيت مي كنند. با اين حال نقش پدر و مادر و مربيان و معلمان در نزد هر دو گروه سني حائز اهميت است.

4- بين ميانگين نمره شاخص هاي نوگرائي نسل جوان (12/4) و بزرگترها (97/3) درسطح 05/0p نيز تفاوت وجود دارد.

5- بين متغير پايگاه اجتماعي و اولويتهاي ارزشي رابطه وجود دارد به اين معني كه هر چه پايگاه اجتماعي افراد بالاتر باشد گرايش به ارزشهاي فرامادي بيشتر و هرچه پايگاه اجتماعي افراد پائين تر باشد گرايش به ارزشهاي مادي بيشتر است.

6- تفاوت در اولويتهاي ارزشي زنان و مردان معنادار نبوده است.

بنابراين هر پنج فرضيه اصلي تحقيق بطور معنادار مورد تائيد قرار گرفت در حاليكه فرضيه فرعي مبني بر تفاوت در اولويتهاي ارزشي زنان و مردان رد شد.