تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 31/6/82

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اسحاق طغياني

نام و نام خانوادگي : شهربانو کاهيدباصيري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مرتضي هاشمي

انتقام در شاهنامه ي فردوسي

چكيده

انتقام ها و كين توزي ها با انگيزه هاي متفاوت چون حلقه ي ارتباطي حوادث شاهنامه را به هم پيوند داده و سير آن را منطقي و پيوسته گردانيده است.

جدال بين دو نيروي متخاصم ومخالف و جبهه گرفتن آنان دربرابر يكديگر كه اغلب با انگيزه ي كين خواهي همراه است و به اشكال مختلف انجام مي گيرد، در حقيقت اساس كار در شاهنامه است و كين خواهي از پندارهاي حاكم بر اين منظومه.

از همين رو موضوع انتقام در شاهنامه فردوسي و بررسي علل و انگيزه هاي آن در چهار فصل و يك خاتمه مطرح شده و مورد تحليل قرار گرفته است.

تمام موارد كين خواهي از منظومه ي شاهنامه استخراج و در اين مجموعه آورده شده است، حتّي مواردي كه قصد كين خواهي وجود داشته، امّا نافرجام مانده و بدون نتيجه پايان يافته است

در فصل اول اين مجموعه، براي آشنايي خوانندگان با شاهنامه و موضوع مورد بحث كليّاتي درباره ي فردوسي، شاهنامه، حماسه، كين از ديدگاه دين و در نظر ايرانيان باستان و كين و ضرورت بازخواستن آن در شاهنامه آورده ايم.

در فصل دوم در بيان موارد كين خواهي، خلاصه اي از كل داستان را بيان كرديم و متن نوشته در اين فصل با شواهد شعري همراه است.

در فصل سوم به تحليل كين خواهي و علل و انگيزه ها و اشكال آن پرداخته ايم و در آخرين فصل انواع كين خواهي و تعداد آن را به صورت دسته بندي شده ارائه داده ايم.

در خاتمه چكيده اي از اين مجموعه آورده ايم ، تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.