تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : صديقه اسدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فتحعلي اکبري

تاريخ دفاع : 28/4/82

رشته و گرايش : فلسفه-منطق

استاد مشاور : -

ترجمه تلخيص البرهان ارسطو طاليس تاليف ابن رشد

چكيده

مقاله اول

مقدمه: زندگي نامه و آثار و بعضي از نظريات ابن رشد

سخني كوتاه راجع به سير منطق و برهان در زندگي انسان و تاريخ اسلام و منطق قديم و جديد.

علم و برهان و اينكه علم حقيقي زماني است كه شي را با علت موجبه وجود آن بشناسيم و چيزي كه بيانگر چنين عملي است برهان است.

حمل بر آنچه بذاته است وكلي و معاني ذاتي و معني محمول ذاتي در باب برهان.

مقدمات برهان ها از جنس واحد هستند. مبادي برهان كه برهان پذير نيستند يعني بي نياز از ميانجي مي باشند. اين مبادي شامل اصول متعارفه و اصول موضوعه و حدود هستند و در نتيجه مبادي برهان متناهي هستند حد وسطها نيز بايد متناهي باشند.

برهان لمي و برهان اني در برهان لمي، چرايي شي را دهد و اوسط در برهان لمي معلول اكبر است.

برهان موجبه وكلي بر برهان سالبه وجزيي برتري دارد در نتيجه شكل اول كه فقط در آن نتيجه كلي و مي دهد از اشكال ديگر برتر مي باشد.

مقاله دوم

اقسام مطالب (پرسشهايي كه در علوم از مجهولات با كلمات مشخصي بيان ميشود)كه عبارتند از هل بسيط كه درآن از هستي بي قيد و شرط پرسيده مي شود. و هل مركب كه در آن از موجوديت چيزي براي چيزي سؤال مي شود.

تفاوت حد و برهان و رابطه آنها

علل اربعه و همين علل به عنوان حد وسط در برهان اخذ مي شوند. و براي شي واحد بيش از يك علت واحد نمي باشد.