تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه کريمي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فروغ السادات عريضي-دکتر رسول رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 30/6/82

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي مسائل حاشيه نشيني با تاکيد بر جنبه هاي اجتماعي- فرهنگي

«مطالعه موردي مناطق ارزنان و دارک اصفهان»

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي مسائل و مشکلات حاشيه نشيني است . حاشيه نشيين به کساني گفته ميشود که در اطراف شهرها سکونت دارند ولي جذب نظام اقتصادي اجتماعي شهر نشده اند. آنها اغلب مهاجريني هستند که براي بدست آوردن زندگي بهتر به سمت شهرها مهاجرت کرده اند ولي به علت عدم تمکن مالي و همچنين نداشتن سرمايه، مهارت و تحصيلات نتوانسته اند جذب اقتصاد شهر شوند، در نتيجه به حاشيه ها رانده شده اند. اين افراد قشر فقيري را تشکيل مي دهند که با عوارضي چون عدم بهداشت کافي، انحرافات، بيکاري و ... سر و کار دارند. اين بررسي سعي کرده است به جنبه هاي مختلف اقتصادي اجتماعي و سياسي مساله توجه کند و اين معضل را در مفهوم جديد بررسي نمايد.

اين تحقيق به روش پيمايشي صورت گرفته است. با استفاده از چارچوب تئوريکي فرضياتي تهيه گرديد و بر اساس آن فرضياتي مطرح شد و به دنبال آن سوالاتي در نظر گرفته شد. در نهايت با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي، نتايج جمع آوري گرديد.

در فرضيات متغير حاشيه نشيني و شغل قبلي به عنوان متغيرهاي مستقل و مشارکتهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي، انحرافات، بيکاري و کار کردن کودکان به عنوان متغيرهاي وابسته انتخاب شدند.

اين فرضيات با کمک نرم افزار Spss و روش ناپارامتري بررسي شدند و از ضرايب گاما، في، کندال، اسپيرمن براي مشخص کردن قدرت پيوند و از T-Test و خي دو براي تاييد يا رد فرضيات استفاده شد که نتايج بيانگر تاييد ارتباط حاشيه نشيني با مشارکتهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، انحرافات، بيکاري، شغل قبلي بود ولي فرضيه ارتباط حاشيه نشيني و کار کودکان رد گرديد.