تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/6/82

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمدرضا نصراصفهاني

نام و نام خانوادگي : حسن محمودي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسين آقا حسيني

بلاغت در مرزبان نامه

چكيده

مرزبان نامة وروايتي از كتب درجة اول نثر فني فارسي است. اصل كتاب را مرزبان پسر شروين در قرن چهارم هجري به زبان طبري نگاشت.

حدوداً دويست سال بعد از نگارش آن ، در سده هاي ششم و هفتم هجري يعني دوره اوج نثر نويسي به شيوة مصنوع و متكلف دوبار به حلية عبارت آراسته شد، اولين بار توسط محمد بن غازي ملطيوي كه تحرير خود را «روضه العقول» ناميد و بار دوم توسط سعد الدين وراويني .

.با توجه به نمود چشمگير صنايع لفظي و معنوي در نثرهاي فني، در اين پايان نامه سعي شده مباحث عمدة علم بلاغت در مرزبان نامه مورد بررسي قرار گيرد. اكثر صنايع لفظي و معنوي برجسته كتاب ارائه شده و مباحث عمده علم معاني هم مورد بررسي قرار گرفته، اين تحقيق براي درك بهتر مرزبان نامه و علوم بلاغي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد .